اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,352
تعداد واحدهای باقی مانده: 55,648
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 268,059,994,643
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,092,229
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,043,921
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,043,921
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/23 6,092,229 6,043,921 0 0 69,902 0 25,550 44,352 268,059,994,643
  2 1397/07/22 5,926,817 5,880,195 0 0 69,902 0 25,550 44,352 260,798,429,540
  3 1397/07/21 5,914,220 5,867,697 0 0 69,902 0 25,550 44,352 260,244,105,090
  4 1397/07/20 6,079,338 6,031,084 0 0 69,902 0 25,550 44,352 267,490,619,016
  5 1397/07/19 6,079,535 6,031,280 0 0 69,902 2,584 25,550 44,352 267,499,351,205
  6 1397/07/18 6,077,077 6,031,479 0 0 69,902 0 22,966 46,936 283,093,478,075
  7 1397/07/17 6,038,067 5,991,245 0 0 69,902 0 22,966 46,936 281,205,078,084
  8 1397/07/16 5,843,793 5,797,776 0 0 69,902 0 22,966 46,936 272,124,430,218
  9 1397/07/15 5,802,515 5,757,648 0 0 69,902 0 22,966 46,936 270,240,948,407
  10 1397/07/14 5,993,940 5,947,935 0 0 69,902 0 22,966 46,936 279,172,283,626
  11 1397/07/13 6,028,839 5,982,946 0 0 69,902 0 22,966 46,936 280,815,539,998
  12 1397/07/12 6,029,036 5,983,143 0 0 69,902 0 22,966 46,936 280,824,813,785
  13 1397/07/11 6,029,234 5,983,341 0 0 69,902 0 22,966 46,936 280,834,093,671
  14 1397/07/10 6,068,805 6,019,379 0 0 69,902 0 22,966 46,936 282,525,566,783
  15 1397/07/09 6,294,998 6,238,904 0 0 69,902 0 22,966 46,936 292,829,175,873
  16 1397/07/08 6,240,803 6,180,692 0 0 69,902 0 22,966 46,936 290,096,953,422
  17 1397/07/07 6,010,584 5,952,870 0 0 69,902 0 22,966 46,936 279,403,917,154
  18 1397/07/06 5,778,770 5,723,452 0 0 69,902 0 22,966 46,936 268,635,933,447
  19 1397/07/05 5,779,016 5,723,697 0 0 69,902 0 22,966 46,936 268,647,448,639
  20 1397/07/04 5,779,261 5,723,943 0 0 69,902 0 22,966 46,936 268,658,969,895