اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,709
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,291
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 248,203,853,921
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,510,572
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,455,364
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,455,364
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 4,510,572 4,455,364 0 0 69,902 0 14,193 55,709 248,203,853,921
  2 1397/05/22 4,407,916 4,351,126 0 0 69,902 0 14,193 55,709 242,396,852,260
  3 1397/05/21 4,491,690 4,432,307 0 0 69,902 0 14,193 55,709 246,919,378,020
  4 1397/05/20 4,471,018 4,413,458 0 0 69,902 0 14,193 55,709 245,869,310,506
  5 1397/05/19 4,578,727 4,519,034 0 0 69,902 0 14,193 55,709 251,750,874,996
  6 1397/05/18 4,578,818 4,519,125 0 0 69,902 0 14,193 55,709 251,755,942,536
  7 1397/05/17 4,578,865 4,519,172 0 0 69,902 7 14,193 55,709 251,758,547,010
  8 1397/05/16 4,685,607 4,622,938 0 0 69,902 0 14,186 55,716 257,571,600,228
  9 1397/05/15 4,704,728 4,641,765 0 0 69,902 0 14,186 55,716 258,620,592,806
  10 1397/05/14 4,511,816 4,453,249 0 0 69,902 19 14,186 55,716 248,117,202,685
  11 1397/05/13 4,334,723 4,278,321 0 0 69,902 0 14,167 55,735 238,452,238,021
  12 1397/05/12 4,323,186 4,267,155 0 0 69,902 0 14,167 55,735 237,829,889,788
  13 1397/05/11 4,323,249 4,267,218 0 0 69,902 0 14,167 55,735 237,833,404,474
  14 1397/05/10 4,323,312 4,267,281 0 0 69,902 0 14,167 55,735 237,836,932,529
  15 1397/05/09 4,185,030 4,131,336 0 0 69,902 0 14,167 55,735 230,260,035,682
  16 1397/05/08 4,012,909 3,961,152 0 0 69,902 0 14,167 55,735 220,774,804,842
  17 1397/05/07 3,859,618 3,810,073 0 0 69,902 0 14,167 55,735 212,354,432,445
  18 1397/05/06 3,791,983 3,743,407 0 0 69,902 0 14,167 55,735 208,638,776,988
  19 1397/05/05 3,649,110 3,602,812 0 0 69,902 0 14,167 55,735 200,802,754,277
  20 1397/05/04 3,649,132 3,602,835 0 0 69,902 0 14,167 55,735 200,804,034,514