اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,450
تعداد واحدهای باقی مانده: 59,550
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,573,048,292
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,713,238
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,684,130
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,717,546
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/28 2,713,238 2,684,130 33,416 0 46,716 0 6,266 40,450 108,573,048,292
  2 1396/07/27 2,712,624 2,683,522 33,906 0 46,716 0 6,266 40,450 108,548,479,112
  3 1396/07/26 2,712,493 2,683,392 33,906 0 46,716 0 6,266 40,450 108,543,201,617
  4 1396/07/25 2,709,561 2,680,533 34,029 0 46,716 0 6,266 40,450 108,427,568,889
  5 1396/07/24 2,709,929 2,680,113 33,906 0 46,716 0 6,266 40,450 108,410,553,944
  6 1396/07/23 2,695,893 2,666,267 34,395 0 46,716 0 6,266 40,450 107,850,496,016
  7 1396/07/22 2,689,425 2,659,868 33,049 0 46,716 0 6,266 40,450 107,591,656,042
  8 1396/07/21 2,665,464 2,636,228 32,559 0 46,716 0 6,266 40,450 106,635,403,411
  9 1396/07/20 2,665,335 2,636,098 32,560 0 46,716 0 6,266 40,450 106,630,179,843
  10 1396/07/19 2,665,104 2,634,771 33,037 0 46,716 0 6,266 40,450 106,576,478,446
  11 1396/07/18 2,662,847 2,632,564 33,160 0 46,716 0 6,266 40,450 106,487,227,661
  12 1396/07/17 2,659,899 2,629,659 33,037 0 46,716 0 6,266 40,450 106,369,688,145
  13 1396/07/16 2,648,965 2,618,995 31,814 0 46,716 0 6,266 40,450 105,938,348,024
  14 1396/07/15 2,676,608 2,646,454 29,855 0 46,716 0 6,266 40,450 107,049,051,236
  15 1396/07/14 2,693,539 2,663,140 27,042 0 46,716 0 6,266 40,450 107,724,024,964
  16 1396/07/13 2,693,405 2,663,007 27,041 0 46,716 0 6,266 40,450 107,718,625,620
  17 1396/07/12 2,693,272 2,662,874 27,041 0 46,716 0 6,266 40,450 107,713,239,973
  18 1396/07/11 2,683,757 2,653,466 27,898 0 46,716 0 6,266 40,450 107,332,699,818
  19 1396/07/10 2,691,749 2,661,322 28,142 0 46,716 0 6,266 40,450 107,650,461,609
  20 1396/07/09 2,711,388 2,680,674 28,265 0 46,716 0 6,266 40,450 108,433,277,524
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق