اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,002
تعداد واحدهای باقی مانده: 55,998
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 122,437,313,158
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,814,793
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,782,540
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,813,596
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 2,814,793 2,782,540 31,056 3,552 50,268 0 6,266 44,002 122,437,313,158
  2 1396/08/27 2,814,710 2,779,625 33,783 0 46,716 0 6,266 40,450 112,435,813,484
  3 1396/08/26 2,801,351 2,766,422 33,661 0 46,716 0 6,266 40,450 111,901,754,629
  4 1396/08/25 2,800,689 2,765,766 34,151 0 46,716 0 6,266 40,450 111,875,253,851
  5 1396/08/24 2,800,152 2,765,229 34,151 0 46,716 0 6,266 40,450 111,853,528,319
  6 1396/08/23 2,796,841 2,761,932 34,151 0 46,716 0 6,266 40,450 111,720,148,305
  7 1396/08/22 2,789,339 2,754,615 36,721 0 46,716 0 6,266 40,450 111,424,182,510
  8 1396/08/21 2,775,661 2,745,282 37,333 0 46,716 0 6,266 40,450 111,046,637,954
  9 1396/08/20 2,779,632 2,749,386 35,864 0 46,716 0 6,266 40,450 111,212,656,193
  10 1396/08/19 2,782,215 2,751,914 39,536 0 46,716 0 6,266 40,450 111,314,903,145
  11 1396/08/18 2,782,102 2,751,800 39,537 0 46,716 0 6,266 40,450 111,310,318,723
  12 1396/08/17 2,781,492 2,751,198 40,026 0 46,716 0 6,266 40,450 111,285,946,099
  13 1396/08/16 2,779,361 2,748,685 45,901 0 46,716 0 6,266 40,450 111,184,306,014
  14 1396/08/15 2,786,632 2,756,008 45,657 0 46,716 0 6,266 40,450 111,480,533,196
  15 1396/08/14 2,795,156 2,764,246 45,656 0 46,716 0 6,266 40,450 111,813,735,276
  16 1396/08/13 2,794,668 2,763,878 46,514 0 46,716 0 6,266 40,450 111,798,869,999
  17 1396/08/12 2,801,827 2,770,821 43,453 0 46,716 0 6,266 40,450 112,079,710,768
  18 1396/08/11 2,801,713 2,770,707 43,453 0 46,716 0 6,266 40,450 112,075,092,269
  19 1396/08/10 2,801,599 2,770,594 43,453 0 46,716 0 6,266 40,450 112,070,509,402
  20 1396/08/09 2,790,665 2,759,811 48,105 0 46,716 0 6,266 40,450 111,634,370,945
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق