ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,254 64.34 75,620 73.49 84,607 77.96 83,875 76.85
اوراق 905 4.39 17,571 17.07 19,629 18.08 19,756 18.1
وجه نقد 710 3.45 7,273 7.06 2,254 2.07 1,681 1.54
سایر دارایی ها 761 3.69 2,425 2.35 2,023 1.86 3,817 3.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 6,864 33.32 34,721 33.74 37,412 34.47 36,669 33.6
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق