ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/28 100,549 81.66 % 20,264 16.46 % 638 0.52 % 1,678 1.36 % 47,290 38.41 %
2 1396/08/27 100,549 81.67 % 20,253 16.45 % 638 0.52 % 1,678 1.36 % 47,290 38.41 %
3 1396/08/26 100,121 74.87 % 20,134 15.06 % 11,808 8.83 % 1,660 1.24 % 47,124 35.24 %
4 1396/08/25 100,101 74.88 % 20,123 15.05 % 11,808 8.83 % 1,657 1.24 % 47,105 35.23 %
5 1396/08/24 100,101 80.95 % 20,194 16.33 % 1,726 1.4 % 1,639 1.33 % 47,105 38.09 %
6 1396/08/23 100,060 81.01 % 20,184 16.34 % 1,726 1.4 % 1,537 1.24 % 46,741 37.84 %
7 1396/08/22 99,546 80.96 % 20,140 16.38 % 1,726 1.4 % 1,537 1.25 % 46,872 38.12 %
8 1396/08/21 87,450 78.3 % 20,148 18.04 % 1,726 1.55 % 2,365 2.12 % 35,139 31.46 %
9 1396/08/20 87,063 77.84 % 20,265 18.12 % 1,726 1.54 % 2,796 2.5 % 35,217 31.49 %
10 1396/08/19 87,215 77.91 % 20,260 18.1 % 1,726 1.54 % 2,744 2.45 % 35,417 31.64 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق