اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,437
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,563
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 163,636,739,076
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,160,913
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,120,635
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,206,371
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 3,160,913 3,120,635 85,736 0 62,300 0 9,863 52,437 163,636,739,076
  2 1396/12/26 3,152,714 3,112,544 77,426 0 62,300 0 9,863 52,437 163,212,446,221
  3 1396/12/25 3,148,391 3,108,206 74,217 0 62,300 0 9,863 52,437 162,985,016,839
  4 1396/12/24 3,148,367 3,108,183 74,216 0 62,300 5 9,863 52,437 162,983,797,643
  5 1396/12/23 3,148,330 3,108,150 74,209 0 62,300 0 9,858 52,442 162,997,581,377
  6 1396/12/22 3,148,257 3,108,077 75,814 0 62,300 3 9,858 52,442 162,993,780,389
  7 1396/12/21 3,140,759 3,100,682 68,918 0 62,300 0 9,855 52,445 162,615,245,387
  8 1396/12/20 3,132,262 3,092,322 65,708 0 62,300 0 9,855 52,445 162,176,825,238
  9 1396/12/19 3,148,375 3,108,202 66,464 0 62,300 0 9,855 52,445 163,009,656,528
  10 1396/12/18 3,156,373 3,116,085 66,369 0 62,300 0 9,855 52,445 163,423,051,926
  11 1396/12/17 3,155,780 3,115,500 66,936 99 62,300 0 9,855 52,445 163,392,399,242
  12 1396/12/16 3,155,763 3,115,407 67,062 0 62,201 0 9,855 52,346 163,079,103,288
  13 1396/12/15 3,163,947 3,123,591 66,400 0 62,201 0 9,855 52,346 163,507,486,148
  14 1396/12/14 3,175,152 3,134,809 65,265 0 62,201 0 9,855 52,346 164,094,737,805
  15 1396/12/13 3,178,847 3,138,452 64,887 0 62,201 0 9,855 52,346 164,285,406,712
  16 1396/12/12 3,177,060 3,136,933 64,981 0 62,201 0 9,855 52,346 164,205,888,842
  17 1396/12/11 3,208,163 3,167,196 66,022 0 62,201 0 9,855 52,346 165,790,039,193
  18 1396/12/10 3,208,151 3,167,185 66,022 0 62,201 0 9,855 52,346 165,789,458,013
  19 1396/12/09 3,200,560 3,159,702 73,494 0 62,201 0 9,855 52,346 165,397,739,616
  20 1396/12/08 3,211,711 3,170,580 73,399 0 62,201 0 9,855 52,346 165,967,168,223
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi