صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۵۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۴۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۸۷,۳۵۲,۰۶۹,۸۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۰۱۷,۲۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۷۴۳,۷۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۷۴۳,۷۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۴۱,۰۱۷,۲۴۸ ۴۰,۷۴۳,۷۹۰ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۴۸۷,۳۵۲,۰۶۹,۸۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۴۲,۳۸۲,۳۱۴ ۴۲,۰۹۹,۴۸۰ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۵۳۶,۸۴۱,۵۲۹,۲۵۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۴۳,۹۳۰,۵۲۴ ۴۳,۶۳۷,۰۶۰ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۵۹۲,۹۷۰,۸۸۶,۷۰۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۴۵,۴۶۴,۹۹۶ ۴۵,۱۶۱,۰۰۸ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۴۸,۶۰۲,۵۸۴,۰۷۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۴۵,۴۶۷,۲۹۷ ۴۵,۱۶۳,۳۰۹ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۴۸,۶۸۶,۵۸۷,۳۵۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۴۵,۴۶۹,۵۹۹ ۴۵,۱۶۵,۶۱۰ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۴۸,۷۷۰,۶۰۸,۷۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۴۵,۴۷۱,۹۰۱ ۴۵,۱۶۷,۹۱۳ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۴۸,۸۵۴,۶۴۸,۰۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴۵,۹۷۸,۷۹۵ ۴۵,۶۷۱,۳۴۲ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۶۷,۲۳۲,۳۲۴,۰۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۴۵,۹۷۶,۵۳۰ ۴۵,۶۶۸,۷۰۹ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۶۷,۱۳۶,۲۳۲,۲۶۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴۶,۹۵۸,۸۰۲ ۴۶,۶۴۴,۲۵۱ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۷۰۲,۷۴۸,۳۶۹,۶۱۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴۵,۳۷۸,۱۱۴ ۴۵,۰۷۳,۲۳۳ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۴۵,۳۹۸,۳۸۱,۷۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۴۵,۵۹۲,۷۰۱ ۴۵,۲۸۶,۳۶۷ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۵۳,۱۷۸,۸۰۹,۸۹۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۴۵,۵۹۵,۰۱۲ ۴۵,۲۸۸,۶۷۸ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۵۳,۲۶۳,۱۹۰,۲۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۴۵,۵۹۵,۷۸۶ ۴۵,۲۸۹,۴۵۲ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۵۳,۲۹۱,۴۳۱,۹۸۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۴۴,۷۵۲,۴۹۵ ۴۴,۴۵۱,۴۳۲ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۲۲,۶۹۹,۵۲۱,۲۹۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۴۳,۷۵۱,۸۱۹ ۴۳,۴۵۷,۶۳۳ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۵۸۶,۴۲۰,۸۹۸,۴۷۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۴۵,۱۲۵,۴۱۹ ۴۴,۸۲۱,۸۰۲ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۳۶,۲۱۹,۸۹۱,۲۷۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۴۶,۱۴۵,۲۴۰ ۴۵,۸۳۴,۶۴۷ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۷۳,۱۹۳,۷۹۴,۶۱۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۴۴,۶۶۵,۶۸۷ ۴۴,۳۶۴,۷۵۵ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۱۹,۵۳۵,۳۸۲,۲۰۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۴۴,۶۶۷,۹۵۴ ۴۴,۳۶۷,۰۲۲ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۸,۴۷۶ ۳۶,۵۰۵ ۱,۶۱۹,۶۱۸,۱۴۵,۲۲۶