اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 43,085
تعداد واحدهای باقی مانده: 56,915
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 292,383,668,617
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,880,891
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,786,206
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,786,206
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/30 6,880,891 6,786,206 0 0 69,902 0 26,817 43,085 292,383,668,617
  2 1398/02/29 6,921,416 6,825,940 0 0 69,902 0 26,817 43,085 294,095,626,659
  3 1398/02/28 6,927,753 6,832,216 0 0 69,902 0 26,817 43,085 294,366,030,782
  4 1398/02/27 6,888,670 6,793,980 0 0 69,902 0 26,817 43,085 292,718,625,841
  5 1398/02/26 6,889,053 6,794,363 0 0 69,902 0 26,817 43,085 292,735,150,484
  6 1398/02/25 6,889,437 6,794,747 0 0 69,902 0 26,817 43,085 292,751,678,174
  7 1398/02/24 6,904,705 6,809,743 0 0 69,902 0 26,817 43,085 293,397,774,234
  8 1398/02/23 6,778,176 6,684,695 0 0 69,902 0 26,817 43,085 288,010,069,024
  9 1398/02/22 6,681,345 6,588,852 0 0 69,902 0 26,817 43,085 283,880,687,924
  10 1398/02/21 6,802,443 6,708,618 0 0 69,902 0 26,817 43,085 289,040,805,219
  11 1398/02/20 6,856,419 6,761,325 0 0 69,902 0 26,817 43,085 291,311,683,975
  12 1398/02/19 6,856,852 6,761,757 0 0 69,902 0 26,817 43,085 291,330,310,672
  13 1398/02/18 6,857,284 6,762,190 0 0 69,902 0 26,817 43,085 291,348,937,857
  14 1398/02/17 6,771,877 6,678,006 0 0 69,902 0 26,817 43,085 287,721,891,706
  15 1398/02/16 7,021,271 6,923,849 0 0 69,902 0 26,817 43,085 298,314,036,354
  16 1398/02/15 7,272,289 7,170,495 0 0 69,902 0 26,817 43,085 308,940,762,867
  17 1398/02/14 7,275,686 7,173,874 0 0 69,902 0 26,817 43,085 309,086,377,767
  18 1398/02/13 7,129,485 7,031,022 0 0 69,902 0 26,817 43,085 302,931,591,478
  19 1398/02/12 7,129,933 7,031,470 0 0 69,902 0 26,817 43,085 302,950,878,305
  20 1398/02/11 7,130,381 7,031,918 1- 0 69,902 0 26,817 43,085 302,970,165,619