صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۰۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۹۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۶,۵۵۴,۸۷۷,۵۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶,۵۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۰۲,۱۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۰۲,۱۴۹
تاریخ انتشار
1398/08/21
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰,۰۲۶,۵۷۸ ۹,۹۰۲,۱۴۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۶,۵۵۴,۸۷۷,۵۴۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹,۹۲۴,۳۶۸ ۹,۸۰۰,۹۷۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۲,۱۹۶,۷۰۱,۵۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۹,۸۸۶,۱۲۲ ۹,۷۶۲,۸۳۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۰,۵۵۳,۷۳۳,۸۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۹,۹۹۸,۴۴۶ ۹,۸۷۳,۳۲۱ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۵,۳۱۳,۰۲۸,۱۸۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۹,۹۷۷,۲۵۷ ۹,۸۵۵,۶۹۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۵۵۳,۵۴۶,۴۶۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۹,۹۷۵,۷۵۴ ۹,۸۵۴,۱۸۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۴۸۸,۷۹۷,۲۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۹,۹۷۵,۹۰۴ ۹,۸۵۴,۳۳۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۴۹۵,۲۵۸,۰۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۹,۹۷۶,۰۵۴ ۹,۸۵۴,۴۸۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۵۰۱,۷۳۹,۷۰۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۰۲,۸۴۱ ۹,۸۸۰,۸۸۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۵,۶۳۹,۰۵۵,۹۹۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۲۰۲,۹۰۷ ۱۰,۰۷۸,۰۹۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۴,۱۳۳,۹۷۳,۶۷۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۲۱۷,۵۲۷ ۱۰,۰۹۱,۷۳۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۴,۷۲۱,۴۴۳,۴۷۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۲۳۷,۴۰۱ ۱۰,۱۱۰,۷۳۸ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۵,۵۴۰,۲۴۴,۷۴۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۲۳۷,۵۷۶ ۱۰,۱۱۰,۹۱۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۵,۵۴۷,۷۵۳,۲۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۰,۲۳۷,۷۵۱ ۱۰,۱۱۱,۰۸۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۵,۵۵۵,۲۸۲,۴۰۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۰,۰۶۴,۵۸۸ ۹,۹۴۰,۳۹۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۸,۲۰۲,۱۶۸,۹۹۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۰,۰۶۴,۷۵۳ ۹,۹۴۰,۵۵۵ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۸,۲۰۹,۲۷۵,۰۰۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۹,۹۱۰,۹۸۰ ۹,۷۸۷,۴۱۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۱,۶۱۲,۶۵۳,۰۰۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۹,۹۱۱,۱۴۲ ۹,۷۸۷,۵۸۱ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۱,۶۱۹,۶۲۱,۱۸۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۹,۹۷۵,۴۶۱ ۹,۸۵۱,۰۲۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۳۵۲,۴۶۵,۱۹۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۹,۹۷۵,۶۲۸ ۹,۸۵۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۳۵۹,۶۴۰,۸۶۱