اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,402
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,598
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 183,411,448,207
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,545,909
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,500,085
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,500,085
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/28 3,545,909 3,500,085 0 0 62,300 0 9,898 52,402 183,411,448,207
  2 1397/03/27 3,471,249 3,427,619 0 0 62,300 0 9,898 52,402 179,614,104,822
  3 1397/03/26 3,353,901 3,312,008 0 0 62,300 0 9,898 52,402 173,555,823,529
  4 1397/03/25 3,353,828 3,311,934 0 0 62,300 0 9,898 52,402 173,551,984,316
  5 1397/03/24 3,353,735 3,311,842 0 0 62,300 0 9,898 52,402 173,547,124,455
  6 1397/03/23 3,353,647 3,311,754 0 0 62,300 0 9,898 52,402 173,542,524,530
  7 1397/03/22 3,224,779 3,185,363 0 0 62,300 0 9,898 52,402 166,919,389,683
  8 1397/03/21 3,192,789 3,154,352 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,294,364,931
  9 1397/03/20 3,193,729 3,155,290 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,343,512,260
  10 1397/03/19 3,196,364 3,157,820 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,476,080,016
  11 1397/03/18 3,188,027 3,149,688 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,049,957,865
  12 1397/03/17 3,187,919 3,149,579 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,044,255,882
  13 1397/03/16 3,187,810 3,149,471 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,038,563,001
  14 1397/03/15 3,187,702 3,149,362 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,032,887,976
  15 1397/03/14 3,187,594 3,149,254 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,027,230,782
  16 1397/03/13 3,187,486 3,149,147 0 0 62,300 0 9,898 52,402 165,021,591,414
  17 1397/03/12 3,184,299 3,146,001 0 0 62,300 0 9,898 52,402 164,856,755,561
  18 1397/03/11 3,166,353 3,128,433 0 0 62,300 0 9,898 52,402 163,936,134,579
  19 1397/03/10 3,166,247 3,128,326 0 0 62,300 0 9,898 52,402 163,930,561,758
  20 1397/03/09 3,166,141 3,128,220 0 0 62,300 0 9,898 52,402 163,925,006,355
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق