اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 46,936
تعداد واحدهای باقی مانده: 53,064
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 237,758,213,053
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,113,014
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,065,583
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,065,583
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 5,113,014 5,065,583 0 0 69,902 0 22,966 46,936 237,758,213,053
  2 1397/06/25 5,062,168 5,016,256 0 0 69,902 0 22,966 46,936 235,442,990,267
  3 1397/06/24 5,166,329 5,119,346 0 0 69,902 0 22,966 46,936 240,281,616,752
  4 1397/06/23 5,137,077 5,090,445 0 0 69,902 0 22,966 46,936 238,925,138,655
  5 1397/06/22 5,137,213 5,090,581 0 0 69,902 0 22,966 46,936 238,931,525,915
  6 1397/06/21 5,137,350 5,090,718 0 0 69,902 0 22,966 46,936 238,937,923,414
  7 1397/06/20 4,922,156 4,879,223 0 0 69,902 8,772 22,966 46,936 229,011,217,541
  8 1397/06/19 4,852,836 4,817,235 0 0 69,902 0 14,194 55,708 268,358,517,446
  9 1397/06/18 4,716,465 4,682,052 0 0 69,902 0 14,194 55,708 260,827,749,830
  10 1397/06/17 4,669,640 4,630,058 0 0 69,902 0 14,194 55,708 257,931,255,484
  11 1397/06/16 4,625,183 4,586,043 0 0 69,902 0 14,194 55,708 255,479,264,340
  12 1397/06/15 4,625,257 4,586,117 0 0 69,902 0 14,194 55,708 255,483,408,671
  13 1397/06/14 4,625,332 4,586,192 0 0 69,902 0 14,194 55,708 255,487,565,483
  14 1397/06/13 4,655,132 4,615,241 0 0 69,902 0 14,194 55,708 257,105,870,384
  15 1397/06/12 4,552,649 4,516,821 0 0 69,902 0 14,194 55,708 251,623,071,840
  16 1397/06/11 4,505,039 4,469,816 0 0 69,902 0 14,194 55,708 249,004,515,161
  17 1397/06/10 4,594,233 4,558,044 0 0 69,902 0 14,194 55,708 253,919,539,651
  18 1397/06/09 4,660,622 4,623,718 0 0 69,902 0 14,194 55,708 257,578,058,102
  19 1397/06/08 4,660,638 4,623,733 0 0 69,902 0 14,194 55,708 257,578,919,803
  20 1397/06/07 4,660,654 4,623,749 0 0 69,902 0 14,194 55,708 257,579,795,368