اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,289
تعداد واحدهای باقی مانده: 55,711
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 250,104,178,162
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,691,410
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,647,095
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,647,095
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/24 5,691,410 5,647,095 0 0 69,902 0 25,613 44,289 250,104,178,162
  2 1397/09/23 5,700,733 5,656,267 0 0 69,902 0 25,613 44,289 250,510,397,502
  3 1397/09/22 5,700,930 5,656,464 0 0 69,902 0 25,613 44,289 250,519,135,530
  4 1397/09/21 5,701,128 5,656,661 0 0 69,902 0 25,613 44,289 250,527,879,436
  5 1397/09/20 5,721,712 5,676,966 0 0 69,902 0 25,613 44,289 251,427,128,879
  6 1397/09/19 5,733,384 5,688,519 0 0 69,902 0 25,613 44,289 251,938,819,030
  7 1397/09/18 5,724,022 5,679,180 0 0 69,902 0 25,613 44,289 251,525,211,237
  8 1397/09/17 5,747,936 5,703,131 0 0 69,902 0 25,613 44,289 252,585,957,988
  9 1397/09/16 5,761,336 5,716,383 0 0 69,902 0 25,613 44,289 253,172,872,921
  10 1397/09/15 5,761,537 5,716,583 0 0 69,902 0 25,613 44,289 253,181,762,987
  11 1397/09/14 5,761,738 5,716,784 0 0 69,902 0 25,613 44,289 253,190,658,909
  12 1397/09/13 5,739,974 5,695,240 0 0 69,902 0 25,613 44,289 252,236,465,986
  13 1397/09/12 5,746,543 5,701,618 0 0 69,902 0 25,613 44,289 252,518,968,623
  14 1397/09/11 5,636,334 5,592,508 0 0 69,902 0 25,613 44,289 247,686,594,045
  15 1397/09/10 5,549,311 5,506,382 0 0 69,902 0 25,613 44,289 243,872,171,917
  16 1397/09/09 5,631,413 5,587,412 0 0 69,902 0 25,613 44,289 247,460,910,166
  17 1397/09/08 5,631,608 5,587,607 0 0 69,902 22 25,613 44,289 247,469,537,277
  18 1397/09/07 5,631,781 5,587,802 0 0 69,902 0 25,591 44,311 247,601,102,265
  19 1397/09/06 5,721,329 5,676,474 0 0 69,902 0 25,591 44,311 251,530,230,681
  20 1397/09/05 5,691,702 5,647,081 0 0 69,902 0 25,591 44,311 250,227,826,678