اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,346
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,654
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 166,856,233,357
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,228,518
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,187,564
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,258,410
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 3,228,518 3,187,564 70,846 0 62,201 0 9,855 52,346 166,856,233,357
  2 1396/11/28 3,230,505 3,189,440 71,035 0 62,201 0 9,855 52,346 166,954,422,181
  3 1396/11/27 3,235,672 3,194,662 69,616 0 62,201 0 9,855 52,346 167,227,785,885
  4 1396/11/26 3,235,662 3,194,652 69,616 0 62,201 0 9,855 52,346 167,227,272,598
  5 1396/11/25 3,235,652 3,194,643 69,616 0 62,201 0 9,855 52,346 167,226,772,158
  6 1396/11/24 3,223,583 3,182,749 67,724 0 62,201 0 9,855 52,346 166,604,190,299
  7 1396/11/23 3,202,304 3,162,026 65,265 0 62,201 0 9,855 52,346 165,519,398,631
  8 1396/11/22 3,201,138 3,160,906 66,306 0 62,201 0 9,855 52,346 165,460,802,726
  9 1396/11/21 3,201,125 3,160,893 66,306 0 62,201 0 9,855 52,346 165,460,113,065
  10 1396/11/20 3,232,133 3,191,473 71,886 0 62,201 0 9,855 52,346 167,060,828,754
  11 1396/11/19 3,231,739 3,191,084 72,264 0 62,201 0 9,855 52,346 167,040,456,911
  12 1396/11/18 3,231,728 3,191,073 72,264 0 62,201 0 9,855 52,346 167,039,902,899
  13 1396/11/17 3,203,916 3,163,674 70,562 0 62,201 0 9,855 52,346 165,605,672,403
  14 1396/11/16 3,204,743 3,164,499 68,576 0 62,201 0 9,855 52,346 165,648,882,336
  15 1396/11/15 3,186,763 3,146,771 67,725 0 62,201 0 9,855 52,346 164,720,896,094
  16 1396/11/14 3,185,254 3,145,049 66,684 0 62,201 0 9,855 52,346 164,630,751,202
  17 1396/11/13 3,207,570 3,167,061 70,278 0 62,201 0 9,855 52,346 165,782,961,279
  18 1396/11/12 3,207,560 3,167,051 70,278 0 62,201 0 9,855 52,346 165,782,442,002
  19 1396/11/11 3,207,165 3,166,661 70,657 0 62,201 0 9,855 52,346 165,762,057,143
  20 1396/11/10 3,215,547 3,174,788 72,359 0 62,201 0 9,855 52,346 166,187,453,282
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق