اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,285
تعداد واحدهای باقی مانده: 55,715
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 239,799,949,699
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,457,719
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,414,925
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,414,925
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/28 5,457,719 5,414,925 0 0 69,902 0 25,617 44,285 239,799,949,699
  2 1397/11/27 5,467,216 5,424,446 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,221,601,402
  3 1397/11/26 5,471,206 5,428,789 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,413,922,559
  4 1397/11/25 5,471,350 5,428,934 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,420,333,149
  5 1397/11/24 5,471,493 5,429,079 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,426,745,892
  6 1397/11/23 5,472,814 5,430,184 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,475,690,434
  7 1397/11/22 5,474,602 5,431,939 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,553,406,203
  8 1397/11/21 5,474,748 5,432,085 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,559,883,969
  9 1397/11/20 5,483,820 5,441,081 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,958,290,798
  10 1397/11/19 5,483,966 5,441,228 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,964,793,327
  11 1397/11/18 5,484,112 5,441,375 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,971,297,980
  12 1397/11/17 5,484,258 5,441,522 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,977,804,756
  13 1397/11/16 5,481,338 5,438,628 0 0 69,902 0 25,617 44,285 240,849,647,621
  14 1397/11/15 5,458,143 5,415,656 0 0 69,902 0 25,617 44,285 239,832,333,072
  15 1397/11/14 5,437,258 5,394,975 0 0 69,902 0 25,617 44,285 238,916,469,200
  16 1397/11/13 5,485,986 5,443,211 0 0 69,902 0 25,617 44,285 241,052,585,586
  17 1397/11/12 5,491,947 5,449,079 0 0 69,902 0 25,617 44,285 241,312,481,354
  18 1397/11/11 5,492,094 5,449,227 0 0 69,902 0 25,617 44,285 241,319,033,591
  19 1397/11/10 5,492,249 5,449,383 0 0 69,902 0 25,617 44,285 241,325,937,919
  20 1397/11/09 5,497,703 5,454,782 0 0 69,902 0 25,617 44,285 241,565,038,323