اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,311
تعداد واحدهای باقی مانده: 55,689
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 262,348,247,115
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,967,028
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,920,612
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,920,612
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا تامین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدامین قهرمانی ,ابوالفضل لطفی آرباطان ,آرمان احمدی پور رودشت
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/29 5,967,028 5,920,612 0 0 69,902 0 25,591 44,311 262,348,247,115
  2 1397/08/28 5,946,172 5,900,592 0 0 69,902 0 25,591 44,311 261,461,141,209
  3 1397/08/27 5,885,195 5,840,373 0 0 69,902 0 25,591 44,311 258,792,765,499
  4 1397/08/26 6,015,700 5,967,881 0 0 69,902 0 25,591 44,311 264,442,793,743
  5 1397/08/25 6,107,398 6,058,857 0 0 69,902 0 25,591 44,311 268,474,022,068
  6 1397/08/24 6,107,614 6,059,074 0 0 69,902 0 25,591 44,311 268,483,612,123
  7 1397/08/23 6,107,831 6,059,290 0 0 69,902 0 25,591 44,311 268,493,207,977
  8 1397/08/22 6,125,184 6,076,501 0 0 69,902 0 25,591 44,311 269,255,855,043
  9 1397/08/21 6,096,244 6,047,860 0 0 69,902 0 25,591 44,311 267,986,731,611
  10 1397/08/20 6,060,138 6,012,278 0 0 69,902 0 25,591 44,311 266,410,052,143
  11 1397/08/19 6,130,881 6,082,245 0 0 69,902 0 25,591 44,311 269,510,372,140
  12 1397/08/18 6,139,708 6,090,929 0 0 69,902 0 25,591 44,311 269,895,165,292
  13 1397/08/17 6,139,926 6,091,147 0 0 69,902 0 25,591 44,311 269,904,819,701
  14 1397/08/16 6,140,144 6,091,365 0 0 69,902 0 25,591 44,311 269,914,476,986
  15 1397/08/15 6,140,362 6,091,583 0 0 69,902 0 25,591 44,311 269,924,140,257
  16 1397/08/14 6,118,260 6,069,671 0 0 69,902 0 25,591 44,311 268,953,185,087
  17 1397/08/13 6,099,060 6,050,643 0 0 69,902 0 25,591 44,311 268,110,030,257
  18 1397/08/12 6,097,454 6,049,051 0 0 69,902 0 25,591 44,311 268,039,485,896
  19 1397/08/11 6,085,139 6,036,454 0 0 69,902 0 25,591 44,311 267,481,313,614
  20 1397/08/10 6,085,340 6,036,656 0 0 69,902 0 25,591 44,311 267,490,254,847