صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۷۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۲۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۱۵,۱۴۰,۲۴۴,۱۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷,۸۷۵,۸۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۴۸۶,۰۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۴۸۶,۰۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۵۷,۸۷۵,۸۴۲ ۵۷,۴۸۶,۰۱۰ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۱,۴۶۱ ۴۸,۱۸۷ ۳۶,۷۹۴ ۲,۱۱۵,۱۴۰,۲۴۴,۱۹۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۵۸,۷۲۹,۰۰۲ ۵۸,۳۵۰,۸۴۵ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۵۵ ۲,۲۳۲,۲۱۱,۵۸۱,۴۶۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۵۷,۷۷۵,۲۲۴ ۵۷,۴۲۰,۶۶۷ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۵۵ ۲,۱۹۶,۶۲۷,۵۹۷,۳۱۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۵۷,۷۷۸,۷۳۱ ۵۷,۴۲۴,۱۷۴ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۵۵ ۲,۱۹۶,۷۶۱,۷۶۷,۴۱۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۵۷,۷۷۷,۲۹۱ ۵۷,۴۲۲,۷۳۳ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۵۵ ۲,۱۹۶,۷۰۶,۶۵۷,۲۶۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۵۷,۷۸۰,۷۹۹ ۵۷,۴۲۶,۲۴۱ ۰ ۰ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۵۵ ۲,۱۹۶,۸۴۰,۸۵۳,۸۳۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۵۷,۱۲۷,۳۰۹ ۵۶,۷۷۷,۴۴۳ ۰ ۱۲ ۸۴,۹۸۱ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۵۵ ۲,۱۷۲,۰۲۱,۰۸۵,۸۱۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۵۶,۶۴۵,۸۴۴ ۵۶,۳۰۰,۲۹۸ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۴۳ ۲,۱۵۳,۰۹۲,۲۹۸,۳۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۵۶,۲۹۵,۸۳۹ ۵۵,۹۳۶,۳۷۷ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۲ ۴۶,۷۲۶ ۳۸,۲۴۳ ۲,۱۳۹,۱۷۴,۸۷۸,۸۱۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۵۴,۷۶۹,۷۳۱ ۵۴,۴۰۶,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۸۰,۷۹۱,۳۹۶,۲۵۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۵۲,۹۲۱,۶۵۶ ۵۲,۵۶۳,۰۱۰ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۱۰,۲۷۲,۳۱۴,۲۳۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۵۲,۹۲۵,۰۰۸ ۵۲,۵۶۶,۳۶۲ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۱۰,۴۰۰,۵۰۶,۹۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۵۲,۹۲۸,۳۶۰ ۵۲,۵۶۹,۷۱۴ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۱۰,۵۲۸,۷۱۳,۰۷۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۵۳,۹۰۰,۲۳۶ ۵۳,۵۴۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۴۷,۶۴۰,۶۱۸,۷۲۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۵۳,۲۴۲,۵۶۶ ۵۲,۸۷۶,۲۶۳ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۲۲,۲۵۲,۶۸۱,۷۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۵۴,۱۸۴,۳۱۶ ۵۳,۸۱۲,۴۹۵ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۱ ۴۶,۷۲۴ ۳۸,۲۴۵ ۲,۰۵۸,۰۵۸,۸۶۲,۵۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۵۵,۲۰۷,۳۴۱ ۵۴,۸۲۱,۵۵۸ ۰ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۳ ۳۸,۲۴۶ ۲,۰۹۶,۷۰۵,۳۰۸,۸۲۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۵۴,۱۰۶,۸۳۹ ۵۳,۷۱۶,۸۲۱ ۱۰,۶۶۹ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۳ ۳۸,۲۴۶ ۲,۰۵۴,۴۵۳,۵۳۷,۱۴۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۵۴,۱۰۹,۶۳۷ ۵۳,۷۱۹,۶۱۹ ۱۰,۶۶۹ ۰ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۳ ۳۸,۲۴۶ ۲,۰۵۴,۵۶۰,۵۴۴,۴۷۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۵۴,۱۲۳,۶۵۱ ۵۳,۷۲۱,۵۸۵ ۰ ۴۱ ۸۴,۹۶۹ ۰ ۴۶,۷۲۳ ۳۸,۲۴۶ ۲,۰۵۴,۶۳۵,۷۳۵,۱۱۰