صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ تغییر هزینه آبونمان برای سال مالی منتهی به ۹۹/۵/۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر هزینه آبونمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ تغییر هزینه نرم افزار و حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تغییر حداکثر تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تغییر حد نصاب ترکیب دارایی ها در صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ تغییر هزینه آبونمان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ تغییر امیدنامه-تغییر هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ تغییرات امید نامه -تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ تغییرات اسانامه تغییرات امیدنامه