صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۰۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۹۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۷,۲۰۰,۷۳۷,۵۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۸,۴۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۱۷,۱۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۱۷,۱۴۲
تاریخ انتشار
1398/08/24
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۰,۰۱۸,۴۶۶ ۹,۹۱۷,۱۴۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۷,۲۰۰,۷۳۷,۵۵۱
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۰,۰۱۸,۶۶۲ ۹,۹۱۷,۳۳۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۷,۲۰۹,۱۹۹,۵۹۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۰,۰۱۸,۸۵۹ ۹,۹۱۷,۵۳۶ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۷,۲۱۷,۶۷۷,۶۹۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰,۰۲۶,۵۷۸ ۹,۹۰۲,۱۴۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۶,۵۵۴,۸۷۷,۵۴۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹,۹۲۴,۳۶۸ ۹,۸۰۰,۹۷۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۲,۱۹۶,۷۰۱,۵۳۶
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۹,۸۸۶,۱۲۲ ۹,۷۶۲,۸۳۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۰,۵۵۳,۷۳۳,۸۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۹,۹۹۸,۴۴۶ ۹,۸۷۳,۳۲۱ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۵,۳۱۳,۰۲۸,۱۸۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۹,۹۷۷,۲۵۷ ۹,۸۵۵,۶۹۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۵۵۳,۵۴۶,۴۶۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۹,۹۷۵,۷۵۴ ۹,۸۵۴,۱۸۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۴۸۸,۷۹۷,۲۳۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۹,۹۷۵,۹۰۴ ۹,۸۵۴,۳۳۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۴۹۵,۲۵۸,۰۶۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۹,۹۷۶,۰۵۴ ۹,۸۵۴,۴۸۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۴,۵۰۱,۷۳۹,۷۰۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۰۲,۸۴۱ ۹,۸۸۰,۸۸۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۵,۶۳۹,۰۵۵,۹۹۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۲۰۲,۹۰۷ ۱۰,۰۷۸,۰۹۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۴,۱۳۳,۹۷۳,۶۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۲۱۷,۵۲۷ ۱۰,۰۹۱,۷۳۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۴,۷۲۱,۴۴۳,۴۷۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۲۳۷,۴۰۱ ۱۰,۱۱۰,۷۳۸ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۵,۵۴۰,۲۴۴,۷۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۲۳۷,۵۷۶ ۱۰,۱۱۰,۹۱۲ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۵,۵۴۷,۷۵۳,۲۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۰,۲۳۷,۷۵۱ ۱۰,۱۱۱,۰۸۷ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۳۵,۵۵۵,۲۸۲,۴۰۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۰,۰۶۴,۵۸۸ ۹,۹۴۰,۳۹۰ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۸,۲۰۲,۱۶۸,۹۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۰,۰۶۴,۷۵۳ ۹,۹۴۰,۵۵۵ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۸,۲۰۹,۲۷۵,۰۰۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۹,۹۱۰,۹۸۰ ۹,۷۸۷,۴۱۹ ۰ ۰ ۶۹,۹۰۲ ۰ ۲۶,۸۲۵ ۴۳,۰۷۷ ۴۲۱,۶۱۲,۶۵۳,۰۰۷