صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۷۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۲,۲۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۶۹,۳۳۸,۶۳۲,۴۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۱۷۸,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۸۴۵,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۸۴۵,۰۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۴۷,۱۷۸,۱۱۷ ۴۶,۸۴۵,۰۷۹ ۰ ۰ ۸۴,۴۸۷ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۷۰ ۱,۷۶۹,۳۳۸,۶۳۲,۴۵۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۴۷,۱۸۰,۷۶۷ ۴۶,۸۴۷,۷۲۹ ۰ ۰ ۸۴,۴۸۷ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۷۰ ۱,۷۶۹,۴۳۸,۷۳۳,۲۳۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴۷,۱۸۳,۴۱۷ ۴۶,۸۵۰,۳۸۰ ۰ ۳۷ ۸۴,۴۸۷ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۷۰ ۱,۷۶۹,۵۳۸,۸۴۱,۰۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴۵,۵۸۳,۶۱۸ ۴۵,۲۵۷,۱۴۷ ۰ ۱۳ ۸۴,۴۵۰ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۳۳ ۱,۷۰۷,۶۸۷,۹۳۳,۵۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۴۳,۹۱۴,۸۴۴ ۴۳,۵۹۸,۱۶۳ ۰ ۱ ۸۴,۴۳۷ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۲۰ ۱,۶۴۴,۵۲۲,۷۱۴,۵۰۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۴۴,۶۸۲,۷۰۹ ۴۴,۳۵۱,۹۳۹ ۰ ۵ ۸۴,۴۳۶ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۱۹ ۱,۶۷۲,۹۱۰,۷۸۱,۳۵۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۴۴,۲۱۵,۲۳۸ ۴۳,۸۸۸,۲۸۷ ۰ ۰ ۸۴,۴۳۱ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۱۴ ۱,۶۵۵,۲۰۲,۸۵۷,۵۰۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۴۲,۲۴۷,۳۲۰ ۴۱,۹۲۹,۵۳۰ ۰ ۰ ۸۴,۴۳۱ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۱۴ ۱,۵۸۱,۳۳۰,۲۸۴,۳۳۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۴۲,۲۴۹,۸۳۵ ۴۱,۹۳۲,۰۴۵ ۰ ۰ ۸۴,۴۳۱ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۱۴ ۱,۵۸۱,۴۲۵,۱۳۶,۶۹۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۴۲,۲۵۲,۳۵۰ ۴۱,۹۳۴,۵۶۰ ۰ ۱ ۸۴,۴۳۱ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۱۴ ۱,۵۸۱,۵۱۹,۹۹۵,۴۰۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۴۱,۶۷۳,۲۴۴ ۴۱,۳۸۹,۵۵۹ ۰ ۷,۳۸۲ ۸۴,۴۳۰ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۷,۷۱۳ ۱,۵۶۰,۹۲۴,۴۳۶,۶۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۴۰,۶۳۹,۰۳۰ ۴۰,۳۲۹,۳۸۸ ۰ ۰ ۷۷,۰۴۸ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۱ ۱,۲۲۳,۲۳۰,۶۶۹,۳۶۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۳۹,۵۹۸,۲۳۴ ۳۹,۲۹۷,۹۰۴ ۰ ۰ ۷۷,۰۴۸ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۱ ۱,۱۹۱,۹۴۴,۷۳۴,۷۳۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳۹,۱۸۴,۵۱۷ ۳۸,۸۸۸,۱۳۵ ۰ ۰ ۷۷,۰۴۸ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۱ ۱,۱۷۹,۵۱۶,۰۲۶,۳۶۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۳۸,۳۴۴,۹۶۷ ۳۸,۰۶۵,۳۳۱ ۰ ۰ ۷۷,۰۴۸ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۱ ۱,۱۵۴,۵۵۹,۵۶۸,۹۰۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۳۸,۳۴۷,۲۱۱ ۳۸,۰۶۷,۵۷۵ ۰ ۰ ۷۷,۰۴۸ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۱ ۱,۱۵۴,۶۲۷,۶۰۴,۲۵۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۳۸,۳۴۹,۴۵۴ ۳۸,۰۶۹,۸۱۸ ۰ ۱ ۷۷,۰۴۸ ۰ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۱ ۱,۱۵۴,۶۹۵,۶۴۳,۰۱۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۳۸,۳۵۱,۶۹۷ ۳۸,۰۷۲,۰۵۲ ۰ ۱,۰۶۵ ۷۷,۰۴۷ ۲ ۴۶,۷۱۷ ۳۰,۳۳۰ ۱,۱۵۴,۷۲۵,۳۳۳,۳۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۳۷,۵۵۶,۰۹۹ ۳۷,۲۷۲,۷۲۹ ۰ ۰ ۷۵,۹۸۲ ۰ ۴۶,۷۱۵ ۲۹,۲۶۷ ۱,۰۹۰,۸۶۰,۹۵۱,۲۷۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۳۶,۹۸۷,۹۵۲ ۳۶,۷۱۱,۷۸۹ ۰ ۱ ۷۵,۹۸۲ ۰ ۴۶,۷۱۵ ۲۹,۲۶۷ ۱,۰۷۴,۴۴۳,۹۳۰,۱۱۹