صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ 91/11/04
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق صبا مورخ 91/11/04
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست