صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع صندوق در تاریخ 92/6/9 مربو ط به تغییرات امیدنامه
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست