صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳,۲۰۵ ۸۳.۴۳ ۳۶۰,۶۷۷ ۹۰.۴۵ ۳۹۸,۳۵۴ ۹۰.۰۴ ۳۹۹,۱۴۹ ۸۶.۴۱
اوراق ۶,۴۵۶ ۱۰.۱۲ ۶۱۲ ۰.۱۵ ۷۶۴ ۰.۱۷ ۱,۰۳۳ ۰.۲۲
وجه نقد ۱,۲۶۹ ۱.۹۸ ۶,۸۹۴ ۱.۷۲ ۹,۶۳۳ ۲.۱۷ ۹,۶۹۷ ۲.۰۹
سایر دارایی ها ۴,۱۴۰ ۶.۴۹ ۵۷,۶۴۶ ۱۴.۴۵ ۶۳,۰۰۹ ۱۴.۲۴ ۸۱,۴۰۶ ۱۷.۶۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶,۷۰۰ ۴۱.۸۶ ۱۵۱,۶۶۷ ۳۸.۰۳ ۱۶۷,۴۳۹ ۳۷.۸۴ ۱۷۶,۰۰۸ ۳۸.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد