صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۷,۸۱۲ ۸۳.۴۸ ۳۶۱,۷۰۰ ۸۶.۳۹ ۳۱۴,۵۸۵ ۸۲.۹۸ ۳۲۸,۶۸۰ ۸۷.۵۵
اوراق ۶,۵۰۰ ۹.۳۹ ۶,۰۲۲ ۱.۴۴ ۴,۸۹۰ ۱.۲۹ ۱,۰۵۹ ۰.۲۸
وجه نقد ۱,۴۴۳ ۲.۰۸ ۱۱,۲۱۸ ۲.۶۸ ۱۴,۲۳۵ ۳.۷۵ ۱۱,۸۴۸ ۳.۱۶
سایر دارایی ها ۵,۲۴۴ ۷.۵۷ ۶۹,۱۰۹ ۱۶.۵۱ ۷۴,۷۷۹ ۱۹.۷۲ ۶۳,۲۲۱ ۱۶.۸۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۸,۶۳۵ ۴۱.۳۵ ۱۵۴,۴۶۷ ۳۶.۸۹ ۱۳۳,۹۴۲ ۳۵.۳۳ ۱۲۷,۹۴۰ ۳۴.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد