ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,016 60.21 139,640 83.54 146,722 85.32 145,702 86.51
اوراق 1,703 5.69 19,961 11.94 19,930 11.58 19,512 11.58
وجه نقد 844 2.82 4,433 2.65 1,167 0.67 815 0.48
سایر دارایی ها 853 2.85 3,115 1.86 4,146 2.41 2,383 1.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,909 29.77 61,566 36.83 63,039 36.65 64,432 38.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق