ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,989 58.81 170,343 84.65 199,007 87.68 210,298 83.57
اوراق 2,684 6.07 18,111 9 13,767 6.06 13,843 5.5
وجه نقد 955 2.16 3,129 1.55 1,630 0.71 53 0.02
سایر دارایی ها 1,199 2.71 11,460 5.69 17,944 7.9 37,587 14.93
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,066 27.3 64,229 31.92 45,408 20 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد