صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۱,۴۱۸ ۸۳.۶۸ ۳۴۲,۱۳۰ ۸۴.۸۱ ۳۵۸,۴۲۳ ۸۶.۰۸ ۳۷۳,۴۹۲ ۸۴.۳۱
اوراق ۶,۴۲۹ ۸.۷۶ ۵,۹۹۴ ۱.۴۹ ۶۳۱ ۰.۱۵ ۵۰۷ ۰.۱۱
وجه نقد ۱,۵۹۰ ۲.۱۷ ۱۳,۰۴۸ ۳.۲۳ ۱۴,۰۸۱ ۳.۳۸ ۱۳,۹۵۵ ۳.۱۵
سایر دارایی ها ۳,۸۵۰ ۵.۲۵ ۴۲,۲۱۴ ۱۰.۴۷ ۴۳,۲۲۶ ۱۰.۳۸ ۵۵,۰۵۸ ۱۲.۴۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۹,۸۴۸ ۴۰.۶۷ ۱۳۶,۲۳۸ ۳۳.۷۷ ۱۳۰,۴۲۰ ۳۱.۳۲ ۱۲۷,۳۲۶ ۲۸.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد