ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 29,513 57.79 203,196 80.62 213,881 79.78 196,677 72.21
اوراق 3,372 6.6 29,925 11.87 35,202 13.13 60,254 22.12
وجه نقد 1,034 2.02 3,893 1.54 3,112 1.16 7,902 2.9
سایر دارایی ها 1,671 3.27 22,855 9.06 23,353 8.71 14,714 5.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,828 23.16 13,594 5.39 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد