صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۰,۲۴۸ ۸۳.۹۳ ۴۷۰,۰۳۵ ۸۵.۴۸ ۵۵۲,۷۳۱ ۸۳.۸۹ ۵۷۰,۰۹۶ ۷۹.۰۲
اوراق ۶,۶۲۲ ۷.۹۱ ۱۳,۱۵۴ ۲.۳۹ ۳۷,۶۴۴ ۵.۷۱ ۹۵,۴۰۴ ۱۳.۲۲
وجه نقد ۱,۹۷۱ ۲.۳۶ ۱۹,۱۶۶ ۳.۴۹ ۱۱,۶۰۷ ۱.۷۶ ۲,۲۰۳ ۰.۳۱
سایر دارایی ها ۴,۷۴۷ ۵.۶۷ ۴۷,۵۲۱ ۸.۶۴ ۵۶,۸۸۱ ۸.۶۳ ۵۳,۷۴۹ ۷.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۶۲۸ ۳۸.۹۹ ۱۵۹,۷۶۹ ۲۹.۰۶ ۱۸۵,۴۲۳ ۲۸.۱۴ ۲۱۰,۳۱۸ ۲۹.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد