ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,220 56.19 183,845 71.45 178,200 71.26 176,332 71.25
اوراق 5,199 8.53 63,918 24.84 64,391 25.74 63,215 25.54
وجه نقد 1,067 1.75 1,583 0.61 1,068 0.42 1,053 0.42
سایر دارایی ها 2,043 3.35 13,911 5.4 12,450 4.97 13,389 5.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,091 29.71 138,787 53.94 215,151 86.03 102,087 41.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد