صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۰,۰۰۴ ۸۶.۳۵ ۱,۴۱۴,۹۲۵ ۹۰.۷ ۱,۹۳۰,۹۰۸ ۹۱.۹۹ ۲,۰۷۳,۵۷۳ ۹۳.۲۷
اوراق ۷,۰۲۳ ۵.۵۱ ۱۷,۸۵۲ ۱.۱۴ ۳۳,۵۳۸ ۱.۶ ۴۴۶ ۰.۰۲
وجه نقد ۳,۳۷۰ ۲.۶۵ ۵۰,۷۰۸ ۳.۲۵ ۴۱,۵۳۸ ۱.۹۸ ۳۰,۵۱۱ ۱.۳۷
سایر دارایی ها ۶,۹۵۰ ۵.۴۶ ۷۶,۵۴۵ ۴.۹۱ ۹۳,۰۳۷ ۴.۴۳ ۱۱۸,۵۷۷ ۵.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵,۸۳۶ ۳۵.۹۸ ۴۸۳,۹۵۵ ۳۱.۰۲ ۶۲۵,۰۸۲ ۲۹.۷۸ ۶۰۲,۳۷۳ ۲۷.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد