ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 21,954 59.27 140,606 84.98 134,187 82.06 131,365 79.57
اوراق 2,290 6.18 20,052 12.11 22,212 13.58 25,186 15.25
وجه نقد 889 2.4 2,346 1.41 3,063 1.87 1,276 0.77
سایر دارایی ها 904 2.44 2,444 1.47 4,044 2.47 7,250 4.39
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,645 28.74 63,004 38.08 61,589 37.66 60,839 36.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق