ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/29 154,284 85.09 % 19,907 10.98 % 3,634 2 % 3,493 1.93 % 67,509 37.23 %
2 1396/10/28 154,284 85.09 % 19,897 10.97 % 3,634 2 % 3,492 1.93 % 67,509 37.23 %
3 1396/10/27 154,284 85.1 % 19,886 10.97 % 3,634 2 % 3,491 1.93 % 67,509 37.24 %
4 1396/10/26 153,064 84.78 % 19,883 11.01 % 3,634 2.01 % 3,963 2.2 % 66,880 37.04 %
5 1396/10/25 149,583 83.63 % 19,859 11.1 % 3,634 2.03 % 5,783 3.23 % 65,911 36.85 %
6 1396/10/24 147,586 83.46 % 19,919 11.26 % 3,552 2.01 % 5,782 3.27 % 65,238 36.89 %
7 1396/10/23 146,747 83.77 % 19,913 11.37 % 3,564 2.03 % 4,958 2.83 % 64,460 36.8 %
8 1396/10/22 146,522 84.25 % 19,926 11.46 % 3,564 2.05 % 3,907 2.25 % 64,016 36.81 %
9 1396/10/21 146,502 84.25 % 19,915 11.45 % 3,564 2.05 % 3,906 2.25 % 63,996 36.8 %
10 1396/10/20 146,502 84.26 % 19,905 11.45 % 3,564 2.05 % 3,905 2.25 % 63,996 36.81 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق