صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲,۰۷۳,۵۷۳ ۹۳.۲۷ % ۴۴۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۱۱ ۱.۳۷ % ۱۱۸,۵۷۷ ۵.۳۳ % ۶۰۲,۳۷۳ ۲۷.۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲,۰۸۹,۵۰۹ ۹۲.۶۷ % ۳۵,۸۶۴ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۱۱ ۱.۳۵ % ۹۸,۸۹۳ ۴.۳۹ % ۶۰۹,۶۷۶ ۲۷.۰۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۹۵۹,۱۰۶ ۸۸.۳ % ۳۵,۸۰۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۱۱ ۱.۳۸ % ۱۹۳,۲۸۶ ۸.۷۱ % ۵۹۱,۵۵۷ ۲۶.۶۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۹۵۹,۱۰۶ ۸۸.۳ % ۳۵,۸۰۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۱۱ ۱.۳۸ % ۱۹۳,۲۷۶ ۸.۷۱ % ۵۹۱,۵۵۷ ۲۶.۶۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۹۵۹,۱۰۶ ۸۸.۳۱ % ۳۵,۸۰۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۲۲ ۱.۳۷ % ۱۹۳,۲۶۶ ۸.۷۱ % ۵۹۱,۵۵۷ ۲۶.۶۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۹۵۹,۱۰۶ ۸۸.۳۱ % ۳۵,۸۰۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۲۲ ۱.۳۷ % ۱۹۳,۲۵۶ ۸.۷۱ % ۵۹۱,۵۵۷ ۲۶.۶۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۹۳۳,۲۵۲ ۸۸.۱۳ % ۳۵,۷۷۹ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۳۱ ۱.۳۹ % ۱۹۴,۱۷۴ ۸.۸۵ % ۵۵۳,۶۲۱ ۲۵.۲۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۹۰۸,۸۱۸ ۸۷.۷۵ % ۳۵,۶۲۴ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۳۱ ۱.۴ % ۲۰۰,۳۷۳ ۹.۲۱ % ۵۶۹,۸۸۸ ۲۶.۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۸۸۸,۸۲۲ ۸۷.۴ % ۳۵,۶۶۲ ۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۳۱ ۱.۴۱ % ۲۰۶,۲۷۴ ۹.۵۴ % ۵۶۴,۸۲۱ ۲۶.۱۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۹۰۷,۵۱۵ ۹۰.۷۵ % ۳۵,۶۷۶ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۳۱ ۱.۴۱ % ۱۲۸,۹۳۴ ۶.۱۳ % ۵۵۸,۷۴۰ ۲۶.۵۸ %