ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 210,298 83.58 % 13,843 5.5 % 53 0.02 % 37,587 14.94 % 0 0 %
2 1397/05/22 216,376 88.03 % 13,844 5.63 % 53 0.02 % 25,686 10.45 % 0 0 %
3 1397/05/21 226,335 90.42 % 13,836 5.53 % 53 0.02 % 20,243 8.09 % 0 0 %
4 1397/05/20 219,383 88.02 % 13,816 5.54 % 53 0.02 % 26,150 10.49 % 0 0 %
5 1397/05/19 227,557 89.2 % 13,835 5.42 % 3,053 1.2 % 20,824 8.16 % 0 0 %
6 1397/05/18 227,557 89.2 % 13,831 5.42 % 3,053 1.2 % 20,818 8.16 % 0 0 %
7 1397/05/17 227,557 89.21 % 13,826 5.42 % 1,463 0.57 % 23,990 9.4 % 0 0 %
8 1397/05/16 239,004 89.96 % 13,813 5.2 % 1,753 0.66 % 22,861 8.6 % 0 0 %
9 1397/05/15 240,137 90.04 % 13,720 5.14 % 1,753 0.66 % 22,855 8.57 % 0 0 %
10 1397/05/14 223,285 88.72 % 13,682 5.44 % 1,753 0.7 % 24,701 9.82 % 0 0 %