صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۳۷۳,۴۹۲ ۸۴.۳۱ % ۵۰۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۱۵ % ۵۵,۰۵۸ ۱۲.۴۳ % ۱۲۷,۳۲۶ ۲۸.۷۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳۷۸,۴۴۶ ۸۴.۵۱ % ۵۰۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۱۲ % ۵۴,۸۸۲ ۱۲.۲۶ % ۱۲۸,۴۰۷ ۲۸.۶۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳۸۲,۸۹۳ ۸۵.۵ % ۵۰۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۱۲ % ۵۰,۴۹۴ ۱۱.۲۷ % ۱۲۷,۴۴۰ ۲۸.۴۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳۶۲,۶۲۰ ۸۱.۶ % ۵۰۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۱۴ % ۶۷,۲۹۶ ۱۵.۱۴ % ۱۳۱,۱۸۷ ۲۹.۵۲ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳۶۸,۴۴۲ ۸۵.۱۸ % ۵۱۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۲۳ % ۴۹,۶۴۵ ۱۱.۴۸ % ۱۳۳,۵۳۴ ۳۰.۸۷ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳۶۸,۴۴۲ ۸۵.۱۸ % ۵۱۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۲۳ % ۴۹,۶۳۲ ۱۱.۴۷ % ۱۳۳,۵۳۴ ۳۰.۸۷ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳۶۸,۴۴۲ ۸۵.۱۸ % ۵۱۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۲۳ % ۴۹,۶۲۰ ۱۱.۴۷ % ۱۳۳,۵۳۴ ۳۰.۸۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳۶۲,۲۹۰ ۸۴.۵۸ % ۵۱۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۲۶ % ۵۱,۵۶۶ ۱۲.۰۴ % ۱۳۷,۸۲۴ ۳۲.۱۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳۵۶,۲۴۶ ۸۴.۳۴ % ۵۱۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۳ % ۵۱,۶۹۲ ۱۲.۲۴ % ۱۳۶,۹۵۷ ۳۲.۴۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳۵۷,۷۳۹ ۸۸.۱۷ % ۵۱۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۵۵ ۳.۴۴ % ۳۳,۵۱۰ ۸.۲۶ % ۱۳۱,۶۰۷ ۳۲.۴۴ %