صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۵۷۰,۰۹۶ ۷۹.۰۲ % ۹۵,۴۰۴ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۳ ۰.۳۱ % ۵۳,۷۴۹ ۷.۴۵ % ۲۱۰,۳۱۸ ۲۹.۱۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۵۶۸,۰۵۶ ۷۹.۵۹ % ۹۴,۸۵۳ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۱ % ۴۸,۶۳۶ ۶.۸۱ % ۲۰۵,۳۷۲ ۲۸.۷۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۵۴۰,۱۹۴ ۷۷.۸۷ % ۹۴,۵۷۸ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۲ % ۵۶,۷۶۲ ۸.۱۸ % ۱۹۷,۵۹۷ ۲۸.۴۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۵۴۰,۱۹۴ ۷۷.۸۷ % ۹۴,۵۷۸ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۲ % ۵۶,۷۵۸ ۸.۱۸ % ۱۹۷,۵۹۷ ۲۸.۴۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۵۴۰,۱۹۴ ۷۷.۸۷ % ۹۴,۵۷۷ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۲ % ۵۶,۷۵۵ ۸.۱۸ % ۱۹۷,۵۹۷ ۲۸.۴۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۵۴۰,۱۹۴ ۷۷.۸۷ % ۹۴,۵۷۷ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۲ % ۵۶,۷۵۱ ۸.۱۸ % ۱۹۷,۵۹۷ ۲۸.۴۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۵۴۰,۱۹۴ ۷۷.۸۷ % ۹۴,۵۷۷ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۲ % ۵۶,۷۴۷ ۸.۱۸ % ۱۹۷,۵۹۷ ۲۸.۴۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵۴۱,۰۲۷ ۷۸.۴۶ % ۵۷,۶۱۵ ۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۲ % ۸۸,۷۰۵ ۱۲.۸۶ % ۱۹۵,۳۷۲ ۲۸.۳۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۵۷۱,۷۷۹ ۸۵.۲۷ % ۵۶,۷۲۷ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۳ % ۳۹,۸۶۸ ۵.۹۵ % ۱۹۴,۶۱۴ ۲۹.۰۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵۶۱,۴۱۷ ۸۶.۰۷ % ۳۷,۳۲۹ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸ ۰.۳۴ % ۵۱,۳۴۹ ۷.۸۷ % ۱۹۱,۱۱۲ ۲۹.۳ %