صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۴۵,۲۸۶ ۹۵.۹۸ % ۵۲۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۱ % ۱۱,۰۰۶ ۳.۰۶ % ۱۴۷,۲۶۱ ۴۰.۹۳ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۴۲,۹۴۱ ۹۵.۹۶ % ۵۲۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۱۱,۰۰۲ ۳.۰۸ % ۱۴۶,۷۴۱ ۴۱.۰۶ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۴۰,۴۶۸ ۹۵.۹۳ % ۵۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۱۰,۹۹۸ ۳.۱ % ۱۴۶,۳۳۱ ۴۱.۲۳ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۴۰,۴۶۸ ۹۵.۹۳ % ۵۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۱۰,۹۹۴ ۳.۱ % ۱۴۶,۳۳۱ ۴۱.۲۳ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۴۰,۴۶۸ ۹۵.۹۳ % ۵۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۱۰,۹۹۰ ۳.۱ % ۱۴۶,۳۳۱ ۴۱.۲۳ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۴۱,۶۳۲ ۹۵.۹۵ % ۵۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۱۰,۹۸۵ ۳.۰۹ % ۱۴۶,۶۳۲ ۴۱.۱۸ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۴۳,۵۲۹ ۹۵.۹۷ % ۵۲۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۶ ۰.۸۲ % ۱۰,۹۸۱ ۳.۰۷ % ۱۴۶,۶۱۵ ۴۰.۹۶ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۳۷,۵۹۱ ۹۵.۸۹ % ۵۲۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۴ ۰.۸۳ % ۱۱,۰۳۵ ۳.۱۳ % ۱۴۴,۶۳۵ ۴۱.۰۸ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۳۴,۶۶۵ ۹۵.۸۷ % ۵۲۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۴ ۰.۸۳ % ۱۰,۹۷۹ ۳.۱۵ % ۱۴۲,۵۵۵ ۴۰.۸۴ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۳۳۹,۹۹۷ ۹۶.۰۶ % ۵۲۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۴ ۰.۸۲ % ۱۰,۵۰۷ ۲.۹۷ % ۱۴۵,۲۸۵ ۴۱.۰۵ %