صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴۲۰,۴۹۸ ۹۰.۸۴ % ۱,۰۲۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۸ % ۳۱,۷۷۱ ۶.۸۶ % ۱۸۱,۶۴۸ ۳۹.۲۴ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴۱۹,۵۰۷ ۹۰.۸۲ % ۱,۰۲۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۸ % ۳۱,۷۵۸ ۶.۸۸ % ۱۸۰,۰۷۴ ۳۸.۹۸ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴۱۱,۱۰۰ ۹۰.۵۵ % ۱,۰۲۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱۲ % ۳۲,۲۷۱ ۷.۱۱ % ۱۷۶,۹۷۸ ۳۸.۹۸ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۴۰۱,۱۹۱ ۹۰.۸۲ % ۱,۰۲۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱۸ % ۲۹,۸۸۸ ۶.۷۷ % ۱۷۰,۹۸۷ ۳۸.۷۱ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۴۰۵,۰۹۰ ۹۰.۸۷ % ۱,۰۲۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱۶ % ۳۰,۰۴۲ ۶.۷۴ % ۱۶۱,۹۲۰ ۳۶.۳۲ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳۹۷,۱۳۸ ۹۰.۷۱ % ۱,۰۲۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲ % ۳۰,۰۳۰ ۶.۸۶ % ۱۵۸,۰۹۱ ۳۶.۱۱ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳۹۷,۱۳۸ ۹۰.۷۱ % ۱,۰۲۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲ % ۳۰,۰۱۷ ۶.۸۶ % ۱۵۸,۰۹۱ ۳۶.۱۱ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۳۹۷,۱۳۸ ۹۰.۷۱ % ۱,۰۲۶ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲ % ۳۰,۰۰۴ ۶.۸۵ % ۱۵۸,۰۹۱ ۳۶.۱۱ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۳۹۵,۷۳۶ ۹۰.۶۹ % ۱,۰۲۶ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۱ % ۲۹,۹۹۲ ۶.۸۷ % ۱۵۷,۶۵۶ ۳۶.۱۳ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۳۹۷,۵۹۸ ۹۱.۱۴ % ۱,۰۲۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۱ % ۲۸,۰۰۳ ۶.۴۲ % ۱۵۸,۲۰۹ ۳۶.۲۷ %