صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۳۸۷,۵۹۶ ۹۰.۶۲ % ۱,۰۲۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۵ % ۲۹,۴۵۶ ۶.۸۹ % ۱۵۴,۹۱۴ ۳۶.۲۲ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۳۸۲,۷۵۳ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۷ % ۳۰,۶۵۴ ۷.۲۵ % ۱۵۲,۵۶۰ ۳۶.۰۶ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۳۸۰,۱۹۶ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۳ % ۲۷,۶۹۵ ۶.۶۳ % ۱۵۰,۵۴۴ ۳۶.۰۶ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۳۸۰,۱۹۶ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۳۱ % ۲۷,۶۸۳ ۶.۶۳ % ۱۵۰,۵۴۴ ۳۶.۰۶ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۳۸۰,۱۹۶ ۹۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۳۱ % ۲۷,۶۷۰ ۶.۶۳ % ۱۵۰,۵۴۴ ۳۶.۰۶ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۳۸۷,۴۹۰ ۹۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۴ % ۳۳,۳۰۲ ۷.۷۴ % ۱۵۶,۳۸۰ ۳۶.۳۳ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳۶۷,۷۰۹ ۸۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲ % ۶۱,۰۶۲ ۱۳.۹۳ % ۱۶۰,۲۶۳ ۳۶.۵۶ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳۸۶,۸۶۳ ۸۹.۶۸ % ۵۲۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۳ % ۳۴,۳۵۰ ۷.۹۶ % ۱۵۷,۱۶۰ ۳۶.۴۳ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳۹۱,۷۷۵ ۹۰.۲۹ % ۵۲۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۲ % ۳۱,۹۸۰ ۷.۳۷ % ۱۵۸,۰۵۶ ۳۶.۴۳ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳۸۳,۳۴۷ ۹۰.۱ % ۵۲۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۶ % ۳۱,۹۶۷ ۷.۵۱ % ۱۵۶,۱۱۶ ۳۶.۶۹ %