صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۳۶۳,۶۸۶ ۹۰.۵۲ % ۵۴۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۳۸ % ۲۷,۹۶۵ ۶.۹۶ % ۱۴۶,۷۶۰ ۳۶.۵۳ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۳۷۰,۱۴۱ ۹۰.۶۷ % ۵۴۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۳۵ % ۲۷,۹۵۲ ۶.۸۵ % ۱۴۹,۱۳۸ ۳۶.۵۳ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۳۶۶,۳۰۵ ۸۹.۹۹ % ۵۴۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۳۵ % ۳۰,۶۰۹ ۷.۵۲ % ۱۵۰,۶۹۲ ۳۷.۰۲ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۳۵۵,۰۹۱ ۸۸.۹۹ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۸۲۰ ۸.۴۸ % ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۵ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۳۵۵,۰۹۱ ۸۸.۹۹ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۸۰۷ ۸.۴۷ % ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۶ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۳۵۵,۰۹۱ ۸۸.۹۹ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۷۹۴ ۸.۴۷ % ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۶ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۳۵۶,۷۶۹ ۸۹.۳۲ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۲,۵۴۹ ۸.۱۵ % ۱۴۸,۱۴۲ ۳۷.۰۹ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۳۵۲,۱۴۸ ۸۹.۱۹ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴۳ % ۳۲,۵۳۶ ۸.۲۴ % ۱۴۶,۷۶۷ ۳۷.۱۷ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۳۴۵,۲۴۸ ۸۹.۳۶ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۱ % ۳۳,۱۶۰ ۸.۵۸ % ۱۴۴,۴۱۷ ۳۷.۳۸ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۳۳۸,۲۱۳ ۸۷.۶۵ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۲ % ۳۹,۶۹۵ ۱۰.۲۹ % ۱۴۵,۱۶۰ ۳۷.۶۲ %