صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۳۳۶,۹۲۶ ۸۸.۳۲ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۴ % ۳۶,۶۳۱ ۹.۶ % ۱۴۲,۶۹۴ ۳۷.۴ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۳۳۶,۹۲۶ ۸۸.۳۲ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۴ % ۳۶,۶۱۷ ۹.۶ % ۱۴۲,۶۹۴ ۳۷.۴۱ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۳۴۴,۳۹۷ ۹۰.۰۴ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۳ % ۳۰,۱۴۰ ۷.۸۸ % ۱۴۴,۰۷۷ ۳۷.۶۷ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳۴۶,۵۸۱ ۹۱.۱۹ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۵ % ۲۵,۵۲۶ ۶.۷۲ % ۱۴۳,۷۰۹ ۳۷.۸۱ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳۴۶,۵۸۱ ۹۱.۲ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۵ % ۲۵,۵۱۶ ۶.۷۱ % ۱۴۳,۷۰۹ ۳۷.۸۱ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳۴۵,۲۴۸ ۹۱.۷۱ % ۵۴۴ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۶ % ۲۳,۲۵۸ ۶.۱۸ % ۱۴۴,۹۶۳ ۳۸.۵۱ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۴۴,۸۹۳ ۹۲.۲۴ % ۵۴۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۸ % ۲۱,۰۸۲ ۵.۶۴ % ۱۴۹,۲۷۶ ۳۹.۹۲ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۳۸,۷۵۵ ۹۱.۴۱ % ۵۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۸ % ۲۸,۴۰۷ ۷.۶۷ % ۱۴۷,۵۳۱ ۳۹.۸۱ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۳۸,۷۵۵ ۹۱.۴۱ % ۵۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۸ % ۲۸,۳۹۸ ۷.۶۶ % ۱۴۷,۵۳۱ ۳۹.۸۱ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۳۸,۷۵۵ ۹۱.۴۱ % ۵۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۸ % ۲۸,۳۸۸ ۷.۶۶ % ۱۴۷,۵۳۱ ۳۹.۸۱ %