صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۲۹,۸۰۴ ۹۰.۵۲ % ۵۳۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۹ % ۳۱,۱۲۵ ۸.۵۴ % ۱۴۳,۵۴۶ ۳۹.۴ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۲۹,۸۴۱ ۹۰.۵۱ % ۵۳۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۹ % ۳۱,۱۷۶ ۸.۵۵ % ۱۴۲,۳۲۳ ۳۹.۰۵ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۲۹,۸۴۱ ۹۰.۵۱ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۷۹ % ۳۱,۱۶۷ ۸.۵۵ % ۱۴۲,۳۲۳ ۳۹.۰۵ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۲۸,۵۱۹ ۹۰.۵ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۱,۰۷۹ ۸.۵۶ % ۱۴۱,۷۵۳ ۳۹.۰۵ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۲۷,۹۳۵ ۹۰.۵ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۱,۰۱۳ ۸.۵۶ % ۱۴۲,۰۱۰ ۳۹.۱۹ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳۲۷,۹۳۵ ۹۰.۵ % ۵۳۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۱,۰۰۴ ۸.۵۶ % ۱۴۲,۰۱۰ ۳۹.۱۹ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳۲۷,۹۳۵ ۹۰.۵ % ۵۳۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۲ ۰.۸ % ۳۰,۹۹۴ ۸.۵۵ % ۱۴۲,۰۱۰ ۳۹.۱۹ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳۴۳,۳۷۱ ۹۲.۴۷ % ۵۳۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۷۰ ۰.۷۷ % ۲۴,۵۶۳ ۶.۶۱ % ۱۴۲,۰۹۲ ۳۸.۲۷ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳۱۷,۰۷۷ ۸۶.۴۲ % ۵۳۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۳ ۰.۷۹ % ۴۶,۳۹۸ ۱۲.۶۵ % ۱۳۵,۶۹۷ ۳۶.۹۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳۲۲,۴۳۳ ۸۸.۵۶ % ۵۳۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸ % ۳۸,۲۰۲ ۱۰.۴۹ % ۱۴۱,۶۰۵ ۳۸.۸۹ %