صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳۲۱,۷۹۲ ۸۹.۴۶ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۱ % ۳۴,۴۵۶ ۹.۵۸ % ۱۳۹,۹۰۵ ۳۸.۸۹ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳۱۴,۱۲۸ ۸۷.۸ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۴۰,۲۰۵ ۱۱.۲۴ % ۱۳۹,۶۹۳ ۳۹.۰۴ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳۱۴,۱۲۸ ۸۷.۸ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۴۰,۱۹۵ ۱۱.۲۳ % ۱۳۹,۶۹۳ ۳۹.۰۴ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۳۱۴,۱۲۸ ۸۷.۸ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۴۰,۱۸۶ ۱۱.۲۳ % ۱۳۹,۶۹۳ ۳۹.۰۵ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۳۲۰,۳۵۵ ۹۰.۱۹ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۳۱,۳۸۲ ۶.۹ % ۱۳۶,۳۴۹ ۳۸.۳۹ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۳۲۰,۷۰۱ ۹۰.۴۷ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۳۰,۳۲۹ ۸.۵۶ % ۱۳۳,۶۸۰ ۳۷.۷۱ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۳۲۰,۱۲۵ ۹۰.۵۸ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۸۳۴ ۸.۴۴ % ۱۳۳,۵۸۱ ۳۷.۸ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۳۱۹,۴۰۸ ۹۰.۵۸ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۷۷۶ ۸.۴۴ % ۱۳۳,۶۹۲ ۳۷.۹۱ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۳۲۰,۹۵۹ ۹۰.۷۴ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۳۰۱ ۸.۲۸ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳۷.۷۷ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۳۲۰,۹۵۹ ۹۰.۷۴ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۲۹۱ ۸.۲۸ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳۷.۷۸ %