صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۳۲۰,۹۵۹ ۹۰.۹۱ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۸,۶۴۶ ۸.۱۱ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳۷.۸۴ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۳۲۰,۳۳۵ ۹۱.۰۱ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۸,۱۶۹ ۸ % ۱۳۲,۴۳۲ ۳۷.۶۳ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۳۲۵,۱۷۵ ۹۱.۴ % ۵۲۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۲۷,۱۲۹ ۷.۶۳ % ۱۳۴,۱۲۳ ۳۷.۷ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۳۲۲,۶۹۹ ۹۱.۶۲ % ۵۳۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۶,۰۶۳ ۷.۴ % ۱۳۳,۰۷۶ ۳۷.۷۸ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۳۲۷,۳۹۰ ۹۳.۹۳ % ۵۳۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۴ % ۱۷,۶۸۶ ۵.۰۷ % ۱۳۸,۲۲۷ ۳۹.۶۶ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۳۲۶,۹۲۵ ۹۴.۱۱ % ۵۳۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۴ % ۱۶,۹۹۲ ۴.۸۹ % ۱۳۷,۶۵۴ ۳۹.۶۳ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۳۲۷,۸۱۶ ۹۴.۳۴ % ۵۳۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۴ % ۱۶,۲۱۳ ۴.۶۷ % ۱۳۸,۵۴۵ ۳۹.۸۷ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۳۲۷,۸۱۶ ۹۴.۳۴ % ۵۳۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۴ % ۱۶,۲۰۶ ۴.۶۶ % ۱۳۸,۵۴۵ ۳۹.۸۷ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۳۱,۶۶۸ ۹۵.۷۲ % ۵۳۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۵ % ۱۱,۳۸۲ ۳.۲۸ % ۱۴۴,۰۸۳ ۴۱.۵۸ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۴۲,۹۴۸ ۹۵.۹۵ % ۵۲۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۱۱,۰۲۰ ۳.۰۸ % ۱۴۷,۳۷۵ ۴۱.۲۳ %