صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۳۸۴,۱۰۸ ۹۱.۲۸ % ۵۲۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۹ % ۲۶,۵۶۵ ۶.۳۱ % ۱۵۴,۲۴۶ ۳۶.۶۵ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۳۸۴,۱۰۸ ۹۱.۲۸ % ۵۲۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۲۹ % ۲۶,۵۵۲ ۶.۳۱ % ۱۵۴,۲۴۶ ۳۶.۶۵ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۳۷۷,۹۱۶ ۹۰.۱۵ % ۵۲۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۱ ۲.۲۹ % ۳۱,۱۷۵ ۷.۴۴ % ۱۵۴,۰۵۸ ۳۶.۷۵ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۳۷۵,۱۷۳ ۹۰.۷۷ % ۵۲۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۱ ۲.۳۲ % ۲۸,۰۱۹ ۶.۷۸ % ۱۵۲,۵۹۲ ۳۶.۹۲ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۳۷۵,۱۷۳ ۹۰.۷۷ % ۵۲۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۱ ۲.۳۲ % ۲۸,۰۰۵ ۶.۷۸ % ۱۵۲,۵۹۲ ۳۶.۹۲ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۳۷۵,۱۷۳ ۹۰.۷۸ % ۵۲۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۲ ۲.۳۲ % ۲۷,۹۹۲ ۶.۷۷ % ۱۵۲,۵۹۲ ۳۶.۹۲ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۳۶۷,۵۳۹ ۹۰.۶۱ % ۵۲۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۰۲ ۲.۳۷ % ۲۷,۹۷۹ ۶.۹ % ۱۴۹,۴۴۶ ۳۶.۸۴ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۳۶۳,۶۸۶ ۹۰.۵۲ % ۵۴۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۳۸ % ۲۷,۹۶۵ ۶.۹۶ % ۱۴۶,۷۶۰ ۳۶.۵۳ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۳۷۰,۱۴۱ ۹۰.۶۷ % ۵۴۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۳۵ % ۲۷,۹۵۲ ۶.۸۵ % ۱۴۹,۱۳۸ ۳۶.۵۳ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۳۶۶,۳۰۵ ۸۹.۹۹ % ۵۴۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۳۵ % ۳۰,۶۰۹ ۷.۵۲ % ۱۵۰,۶۹۲ ۳۷.۰۲ %