صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۳۵۵,۰۹۱ ۸۸.۹۹ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۸۲۰ ۸.۴۸ % ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۵ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۳۵۵,۰۹۱ ۸۸.۹۹ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۸۰۷ ۸.۴۷ % ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۶ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۳۵۵,۰۹۱ ۸۸.۹۹ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۷۹۴ ۸.۴۷ % ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۶ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۳۵۶,۷۶۹ ۸۹.۳۲ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۲,۵۴۹ ۸.۱۵ % ۱۴۸,۱۴۲ ۳۷.۰۹ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۳۵۲,۱۴۸ ۸۹.۱۹ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴۳ % ۳۲,۵۳۶ ۸.۲۴ % ۱۴۶,۷۶۷ ۳۷.۱۷ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۳۴۵,۲۴۸ ۸۹.۳۶ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۱ % ۳۳,۱۶۰ ۸.۵۸ % ۱۴۴,۴۱۷ ۳۷.۳۸ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۳۳۸,۲۱۳ ۸۷.۶۵ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۲ % ۳۹,۶۹۵ ۱۰.۲۹ % ۱۴۵,۱۶۰ ۳۷.۶۲ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۳۳۶,۹۲۶ ۸۸.۳۲ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۴ % ۳۶,۶۳۱ ۹.۶ % ۱۴۲,۶۹۴ ۳۷.۴ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۳۳۶,۹۲۶ ۸۸.۳۲ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۴ % ۳۶,۶۱۷ ۹.۶ % ۱۴۲,۶۹۴ ۳۷.۴۱ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۳۴۴,۳۹۷ ۹۰.۰۴ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۳ % ۳۰,۱۴۰ ۷.۸۸ % ۱۴۴,۰۷۷ ۳۷.۶۷ %