صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۳۱۴,۱۲۸ ۸۷.۸ % ۵۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۴۰,۱۸۶ ۱۱.۲۳ % ۱۳۹,۶۹۳ ۳۹.۰۵ %
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۳۲۰,۳۵۵ ۹۰.۱۹ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۳۱,۳۸۲ ۶.۹ % ۱۳۶,۳۴۹ ۳۸.۳۹ %
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۳۲۰,۷۰۱ ۹۰.۴۷ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۳۰,۳۲۹ ۸.۵۶ % ۱۳۳,۶۸۰ ۳۷.۷۱ %
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۳۲۰,۱۲۵ ۹۰.۵۸ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۸۳۴ ۸.۴۴ % ۱۳۳,۵۸۱ ۳۷.۸ %
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۳۱۹,۴۰۸ ۹۰.۵۸ % ۵۲۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۷۷۶ ۸.۴۴ % ۱۳۳,۶۹۲ ۳۷.۹۱ %
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۳۲۰,۹۵۹ ۹۰.۷۴ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۳۰۱ ۸.۲۸ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳۷.۷۷ %
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۳۲۰,۹۵۹ ۹۰.۷۴ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۹,۲۹۱ ۸.۲۸ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳۷.۷۸ %
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۳۲۰,۹۵۹ ۹۰.۹۱ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۸,۶۴۶ ۸.۱۱ % ۱۳۳,۶۱۵ ۳۷.۸۴ %
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۳۲۰,۳۳۵ ۹۱.۰۱ % ۵۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۳ % ۲۸,۱۶۹ ۸ % ۱۳۲,۴۳۲ ۳۷.۶۳ %
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۳۲۵,۱۷۵ ۹۱.۴ % ۵۲۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۸ ۰.۸۲ % ۲۷,۱۲۹ ۷.۶۳ % ۱۳۴,۱۲۳ ۳۷.۷ %