صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲۹۸,۸۸۵ ۸۴.۸۷ % ۱,۰۵۴ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۳۴ % ۴۰,۴۴۹ ۱۱.۴۹ % ۱۲۷,۷۷۰ ۳۶.۲۸ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲۹۸,۸۸۵ ۸۴.۸۷ % ۱,۰۵۴ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۳۴ % ۴۰,۴۳۸ ۱۱.۴۸ % ۱۲۷,۷۷۰ ۳۶.۲۸ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳۰۴,۰۳۲ ۸۷.۳۶ % ۱,۰۵۳ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۳۸ % ۳۱,۱۵۴ ۸.۹۵ % ۱۲۶,۶۱۳ ۳۶.۳۸ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲۹۸,۳۴۴ ۸۶.۳۴ % ۱,۰۵۳ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۱ % ۳۴,۳۷۶ ۹.۹۵ % ۱۲۶,۰۹۷ ۳۶.۴۹ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲۹۴,۴۰۶ ۸۶.۲۶ % ۱,۰۵۲ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۵ % ۳۴,۰۶۹ ۹.۹۸ % ۱۲۴,۱۸۵ ۳۶.۳۹ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲۹۳,۰۱۱ ۸۵.۸۳ % ۱,۰۵۲ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۵ % ۳۵,۵۶۲ ۱۰.۴۲ % ۱۲۴,۰۷۱ ۳۶.۳۴ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲۹۳,۵۶۴ ۸۶.۲۳ % ۱,۰۵۱ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۶ % ۳۴,۰۶۲ ۱۰ % ۱۲۴,۰۳۳ ۳۶.۴۳ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲۹۳,۵۶۴ ۸۶.۲۳ % ۱,۰۵۱ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۶ % ۳۴,۰۵۰ ۱۰ % ۱۲۴,۰۳۳ ۳۶.۴۳ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲۹۳,۵۶۴ ۸۶.۲۳ % ۱,۰۵۱ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۶ % ۳۴,۰۳۹ ۱۰ % ۱۲۴,۰۳۳ ۳۶.۴۳ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲۹۶,۶۰۶ ۸۷.۴۸ % ۱,۰۵۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۴۷ % ۲۹,۶۳۱ ۸.۷۴ % ۱۳۳,۰۸۷ ۳۹.۲۵ %