صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲۹۵,۴۶۹ ۸۷.۸۹ % ۱,۰۵۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۷۶ ۳.۵ % ۲۷,۸۹۹ ۸.۳ % ۱۳۱,۴۴۱ ۳۹.۱ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۹۴,۳۳۲ ۶۸.۵۶ % ۱,۰۴۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۰۰۵ ۲۴.۶۹ % ۲۷,۸۸۸ ۶.۵ % ۱۳۰,۶۸۷ ۳۰.۴۴ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۲۹۹,۵۶۳ ۶۸.۷۷ % ۱,۰۴۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۴ % ۱۲۵,۲۳۲ ۲۸.۷۵ % ۱۳۳,۸۷۷ ۳۰.۷۳ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۰۰,۴۰۱ ۶۸.۹۱ % ۱,۰۴۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۴ % ۱۲۴,۶۹۳ ۲۸.۶۱ % ۱۳۴,۵۰۶ ۳۰.۸۶ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۰۰,۴۰۱ ۶۸.۹۲ % ۱,۰۴۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۴ % ۱۲۴,۶۸۲ ۲۸.۶ % ۱۳۴,۵۰۶ ۳۰.۸۶ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳۰۰,۴۰۱ ۶۸.۹۲ % ۱,۰۴۷ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۴ % ۱۲۴,۶۷۰ ۲۸.۶ % ۱۳۴,۵۰۶ ۳۰.۸۶ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳۶۶,۵۸۰ ۸۴.۲۳ % ۲۴,۷۹۰ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۴ % ۳۴,۰۶۲ ۷.۸۳ % ۱۵۷,۱۶۱ ۳۶.۱۱ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳۶۳,۵۰۲ ۸۴.۳۷ % ۲۴,۷۵۳ ۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۷ % ۳۲,۷۹۵ ۷.۶۱ % ۱۶۰,۸۷۳ ۳۷.۳۴ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳۶۳,۱۶۱ ۸۴.۶۲ % ۲۴,۹۹۶ ۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۸ % ۳۱,۲۲۶ ۷.۲۸ % ۱۶۰,۳۲۷ ۳۷.۳۶ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳۶۸,۶۲۱ ۸۴.۹۶ % ۲۴,۹۸۱ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۵ % ۳۰,۵۱۶ ۷.۰۳ % ۱۶۲,۴۸۶ ۳۷.۴۵ %