صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۴۶۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ ۳,۷۶۴ ۶۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۶ ۱۲.۹۹ % ۱,۰۳۷ ۱۵.۹ % ۲,۷۰۸ ۴۹.۰۸ %
۳۴۶۲ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۳,۷۶۴ ۶۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۶ ۱۲.۹۹ % ۱,۰۳۷ ۱۵.۹۱ % ۲,۷۰۸ ۴۹.۰۸ %
۳۴۶۳ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ ۳,۷۶۴ ۶۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۶ ۱۲.۹۹ % ۱,۰۳۷ ۱۵.۹۱ % ۲,۷۰۸ ۴۹.۰۸ %
۳۴۶۴ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۳,۸۷۳ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۸ ۷.۹ % ۱,۲۳۷ ۱۹.۳۳ % ۲,۶۴۸ ۴۷.۷۳ %
۳۴۶۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ ۳,۷۳۱ ۶۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۲ ۱۱.۸۳ % ۱,۰۵۲ ۱۷.۱۱ % ۲,۶۳۴ ۴۸.۵۵ %
۳۴۶۶ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ۴,۳۶۱ ۷۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۷ ۱۳.۰۹ % ۴۰۰ ۳.۲۲ % ۲,۸۰۴ ۵۱.۱۹ %
۳۴۶۷ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ ۴,۵۷۲ ۷۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۱۲.۸۶ % ۴۶۰ ۳.۰۶ % ۲,۷۵۶ ۴۷.۷۲ %
۳۴۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ ۴,۳۳۵ ۷۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۰ ۱۹.۹۱ % ۴۹۳ ۲.۹۳ % ۲,۷۳۶ ۴۵.۳۸ %
۳۴۶۹ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ ۴,۳۳۵ ۷۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۰ ۱۹.۹ % ۴۹۴ ۲.۹۳ % ۲,۷۳۶ ۴۵.۳۸ %
۳۴۷۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ ۴,۳۳۵ ۷۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۵ ۱۹.۸۲ % ۵۰۰ ۳.۰۴ % ۲,۷۳۶ ۴۵.۳۷ %