صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۴۷۱ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۴,۳۲۶ ۷۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۵ ۱۵.۸۳ % ۴۳۴ ۳.۲۴ % ۲,۷۰۶ ۴۷.۸۶ %
۳۴۷۲ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ ۴,۳۳۵ ۷۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۲ ۱۱.۷۶ % ۴۸۱ ۴.۸۵ % ۲,۷۰۶ ۴۹.۵۹ %
۳۴۷۳ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۳,۹۷۷ ۷۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۸ ۱۰.۳۴ % ۸۶۹ ۱۳.۷۹ % ۲,۵۴۰ ۴۷ %
۳۴۷۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ ۴,۲۶۵ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۲۱۱ ۲.۲۳ % ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۸ %
۳۴۷۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ ۴,۲۶۵ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۲۱۱ ۲.۲۳ % ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۸ %
۳۴۷۶ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ ۴,۲۶۵ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۲۱۱ ۲.۲۳ % ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۸ %
۳۴۷۷ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۴,۲۶۵ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۳ ۱۹.۴۸ % ۲۱۱ ۲.۲۳ % ۲,۶۲۸ ۴۷.۲۷ %
۳۴۷۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ ۴,۴۸۵ ۷۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸ ۱۸.۵۷ % ۲۴۴ ۲.۱۴ % ۲,۸۶۷ ۴۹.۳۶ %
۳۴۷۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ ۴,۵۱۱ ۷۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴ ۲۰.۲۸ % ۳۰۱ ۲.۰۶ % ۲,۸۳۹ ۴۷.۰۳ %
۳۴۸۰ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ ۴,۰۱۰ ۷۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴ ۲۲.۲ % ۲۷۸ ۲.۲۶ % ۲,۵۶۰ ۴۶.۴۴ %