صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۴۸۱ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ ۴,۰۴۸ ۷۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۶ ۲۴.۱۵ % ۲۴۴ ۲.۲ % ۲,۵۷۷ ۴۵.۵۵ %
۳۴۸۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ ۳,۹۱۱ ۷۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱ ۲۵ % ۲۳۱ ۲.۲۶ % ۲,۶۶۷ ۴۸.۲۹ %
۳۴۸۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ ۳,۹۱۱ ۷۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱ ۲۵ % ۲۳۱ ۲.۲۶ % ۲,۶۶۷ ۴۸.۲۹ %
۳۴۸۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۳,۹۱۱ ۷۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۱ ۲۵ % ۲۳۱ ۲.۲۶ % ۲,۶۶۷ ۴۸.۲۹ %
۳۴۸۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۳,۹۱۴ ۶۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۲ ۲۶.۸۸ % ۲۲۸ ۲.۲ % ۲,۶۸۰ ۴۷.۳ %
۳۴۸۶ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۳,۷۴۶ ۶۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۲۸.۰۴ % ۲۵۳ ۲.۲۵ % ۲,۶۰۸ ۴۶.۹۳ %
۳۴۸۷ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ ۳,۶۹۷ ۶۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۸ ۲۳.۱۴ % ۴۱۶ ۴.۷۳ % ۲,۵۶۶ ۴۷.۹۵ %
۳۴۸۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۳,۵۶۷ ۶۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۱۳.۲۵ % ۱,۰۷۵ ۱۷.۲۸ % ۲,۴۹۱ ۴۶.۵۴ %
۳۴۸۹ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ ۳,۶۳۵ ۶۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۱۳.۲۶ % ۱,۰۰۴ ۱۶.۱۱ % ۲,۴۸۸ ۴۶.۵۲ %
۳۴۹۰ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۳,۶۳۵ ۶۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۱۳.۲۶ % ۱,۰۰۵ ۱۶.۱۱ % ۲,۴۸۸ ۴۶.۵۲ %