صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۴۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۳,۶۳۵ ۶۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۱۳.۲۶ % ۱,۰۰۵ ۱۶.۱۲ % ۲,۴۸۸ ۴۶.۵۲ %
۳۴۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۳,۹۷۸ ۷۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۹ ۱۲.۹۴ % ۶۵۷ ۱۰.۵۵ % ۲,۶۳۶ ۴۹.۵۱ %
۳۴۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ ۴,۴۴۴ ۷۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۸ ۱۹.۶۱ % ۲۶۵ ۲.۱۵ % ۲,۵۹۴ ۴۴.۲۸ %
۳۴۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۴,۴۴۴ ۷۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۸ ۱۹.۶۱ % ۲۶۵ ۲.۱۵ % ۲,۵۹۴ ۴۴.۲۸ %
۳۴۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۴,۴۴۴ ۷۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۸ ۱۹.۵۹ % ۲۷۱ ۲.۱۵ % ۲,۴۰۹ ۴۱.۰۹ %
۳۴۹۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ ۴,۴۲۴ ۷۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۸ ۲۰.۴ % ۲۹۱ ۲.۱۳ % ۲,۴۰۱ ۴۰.۵۳ %
۳۴۹۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۴,۴۲۴ ۷۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۸ ۲۰.۴ % ۲۹۱ ۲.۱۳ % ۲,۴۰۱ ۴۰.۵۳ %
۳۴۹۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ ۴,۴۲۴ ۷۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۸ ۲۰.۴ % ۲۹۱ ۲.۱۳ % ۲,۴۰۱ ۴۰.۵۳ %
۳۴۹۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۳,۹۷۸ ۷۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۹ ۲۰.۵۲ % ۲۷۷ ۲.۳۵ % ۲,۲۴۹ ۴۲ %
۳۵۰۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۳,۹۸۰ ۷۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۹ ۲۰.۵۲ % ۲۷۶ ۲.۳۵ % ۲,۲۴۸ ۴۱.۹۹ %