صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۳,۹۰۸ ۷۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۲ ۱۹.۶۹ % ۳۴۳ ۳.۴۱ % ۲,۲۴۲ ۴۲.۳۷ %
۳۵۰۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ۳,۳۱۲ ۶۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۳ ۳۲.۹۸ % ۳۳۳ ۲.۵۱ % ۲,۲۲۱ ۴۰.۸۳ %
۳۵۰۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ ۴,۰۱۷ ۶۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱ ۲۷.۲۵ % ۳۳۸ ۲.۲۸ % ۲,۲۴۹ ۳۷.۵۸ %
۳۵۰۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ۴,۰۱۷ ۶۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱ ۲۷.۲۵ % ۳۳۸ ۲.۲۸ % ۲,۲۴۹ ۳۷.۵۸ %
۳۵۰۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ۴,۰۱۷ ۶۷.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱ ۲۷.۲۵ % ۳۳۸ ۲.۲۸ % ۲,۲۴۹ ۳۷.۵۸ %
۳۵۰۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۴,۱۱۱ ۶۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۱ ۲۹.۸۲ % ۲۹۳ ۲.۱۷ % ۲,۲۷۰ ۳۶.۱۷ %
۳۵۰۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۳,۳۶۶ ۶۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۸ ۳۳.۲۳ % ۲۸۷ ۲.۴۹ % ۲,۰۳۷ ۳۷.۲۴ %
۳۵۰۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ ۳,۵۳۸ ۶۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۷ ۳۲.۴۷ % ۲۶۲ ۲.۴۱ % ۲,۰۷۵ ۳۶.۸۷ %
۳۵۰۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۳,۳۰۹ ۶۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۷ ۳۳.۹۲ % ۲۵۰ ۲.۵۲ % ۱,۹۴۳ ۳۶.۰۷ %
۳۵۱۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ ۳,۳۴۱ ۶۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۸ ۳۲.۰۶ % ۲۵۷ ۲.۶۸ % ۱,۹۸۶ ۳۷.۴۹ %