صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۵۱۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ ۳,۳۴۱ ۶۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۸ ۳۲.۰۶ % ۲۵۷ ۲.۶۸ % ۱,۹۸۶ ۳۷.۴۹ %
۳۵۱۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ ۳,۳۴۱ ۶۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۸ ۳۲.۰۶ % ۲۵۷ ۲.۶۸ % ۱,۹۸۶ ۳۷.۴۹ %
۳۵۱۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۳,۳۴۵ ۶۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۰ ۲۱.۹ % ۷۹۲ ۱۲.۸۶ % ۲,۰۳۷ ۳۸.۴۵ %
۳۵۱۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۳,۳۱۶ ۶۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۳ ۲۷.۶۶ % ۵۱۲ ۷.۲۹ % ۱,۸۷۶ ۳۵.۴۶ %
۳۵۱۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ۳,۴۱۳ ۶۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۴ % ۱,۶۸۹ ۲۸.۳۸ % ۱,۸۴۳ ۳۴.۶۸ %
۳۵۱۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۴,۰۲۵ ۷۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲ ۴.۰۲ % ۱,۰۵۱ ۱۶.۹۸ % ۲,۰۰۵ ۳۷.۹۲ %
۳۵۱۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ ۳,۷۰۸ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲ ۱۹.۸۹ % ۵۲۹ ۶.۸۵ % ۱,۹۷۹ ۳۷.۴۳ %
۳۵۱۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ۳,۷۰۸ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲ ۱۹.۸۹ % ۵۲۹ ۶.۸۵ % ۱,۹۷۹ ۳۷.۴۳ %
۳۵۱۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۳,۷۰۸ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲ ۱۹.۸۹ % ۵۲۹ ۶.۸۵ % ۱,۹۷۹ ۳۷.۴۳ %
۳۵۲۰ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۴,۶۲۴ ۷۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۱ ۲۷.۷۴ % ۱۱۹ ۱.۶ % ۲,۵۱۷ ۳۸.۳۴ %