صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۵۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۴,۹۵۴ ۷۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۷ ۲۱.۳۹ % ۱۴۴ ۱.۶۲ % ۲,۵۰۰ ۳۸.۵۵ %
۳۵۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۴,۰۴۱ ۷۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴ ۲۳.۵۸ % ۲۱۸ ۱.۸۹ % ۲,۱۴۶ ۳۸.۵۱ %
۳۵۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ ۳,۲۴۷ ۶۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۵ ۲۷.۰۳ % ۵۴۷ ۷.۸۷ % ۱,۸۴۶ ۳۵.۵ %
۳۵۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ ۳,۷۱۰ ۶۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۷ ۳۴.۹۸ % ۱۵۱ ۱.۷۷ % ۲,۰۳۹ ۳۴.۳۳ %
۳۵۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ ۳,۷۱۰ ۶۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۷ ۳۴.۹۸ % ۱۵۱ ۱.۷۶ % ۲,۰۳۹ ۳۴.۳۳ %
۳۵۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ ۳,۷۱۰ ۶۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۷ ۳۴.۹۸ % ۱۵۱ ۱.۷۶ % ۲,۰۳۹ ۳۴.۳۴ %
۳۵۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۳,۸۰۴ ۷۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۵ ۱۹.۶۳ % ۳۱۲ ۵.۹ % ۱,۹۵۳ ۳۸.۱۴ %
۳۵۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ ۳,۶۷۹ ۷۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۵ ۱۹.۶۴ % ۴۳۵ ۷.۶۹ % ۱,۹۰۰ ۳۷.۱۲ %
۳۵۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ۳,۳۰۹ ۶۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۹ ۳۳.۴ % ۱۳۸ ۲.۰۲ % ۱,۷۶۷ ۳۴.۱۳ %
۳۵۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۴,۴۰۳ ۶۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۰ ۳۲.۲ % ۶۱ ۱.۵۹ % ۲,۰۹۱ ۳۱.۷۶ %