صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۵۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ ۴,۱۲۳ ۶۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۴ ۳۲.۴۶ % ۴۷ ۱.۶۹ % ۲,۰۷۸ ۳۳.۶۶ %
۳۵۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ ۴,۱۲۳ ۶۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱ ۳۱.۸۹ % ۸۶ ۲.۳۳ % ۲,۰۷۸ ۳۳.۶۲ %
۳۵۳۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۴,۱۲۳ ۶۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱ ۳۱.۸۹ % ۸۶ ۲.۳۲ % ۲,۰۷۸ ۳۳.۶۲ %
۳۵۳۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۳,۳۵۶ ۵۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۲ ۴۵.۹۵ % ۱۲۹ ۲.۲۲ % ۱,۸۶۳ ۲۸.۹ %
۳۵۳۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۲,۹۲۸ ۴۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۲ ۵۱.۸ % ۱۶۲ ۲.۲۳ % ۱,۸۳۱ ۲۸.۵۶ %
۳۵۳۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۳,۰۹۴ ۴۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۵ ۵۲.۲۷ % ۱۰۶ ۲.۱۲ % ۱,۸۷۴ ۲۷.۹۵ %
۳۵۳۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۲,۱۱۲ ۲۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۶۹.۴۸ % ۹۶ ۱.۹۶ % ۱,۵۱۹ ۲۰.۹۸ %
۳۵۳۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۱,۷۰۸ ۲۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۷۳.۱۲ % ۱۳۹ ۲.۰۵ % ۱,۲۵۸ ۱۸.۲۹ %
۳۵۳۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۱,۷۰۸ ۲۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۷۳.۱۳ % ۱۳۹ ۲.۰۳ % ۱,۲۵۸ ۱۸.۳ %
۳۵۴۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۱,۷۰۸ ۲۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۹ ۷۳.۱۴ % ۱۳۸ ۲.۰۲ % ۱,۲۵۸ ۱۸.۳ %