صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳۵۸,۱۰۴ ۸۲.۶۸ % ۲۴,۶۹۶ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۷۶۸ ۲.۲۶ % ۴۰,۵۳۵ ۹.۳۶ % ۱۶۱,۴۸۹ ۳۷.۲۹ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳۵۸,۱۰۴ ۸۲.۷ % ۲۴,۶۹۰ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۴۰,۵۲۴ ۹.۳۶ % ۱۶۱,۴۸۹ ۳۷.۲۹ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳۵۸,۱۰۴ ۸۲.۷ % ۲۴,۶۸۴ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۴۰,۵۱۲ ۹.۳۶ % ۱۶۱,۴۸۹ ۳۷.۳ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۵۸,۱۰۴ ۸۲.۷۱ % ۲۴,۶۷۸ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۴۰,۵۰۱ ۹.۳۵ % ۱۶۱,۴۸۹ ۳۷.۳ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳۵۹,۲۴۹ ۸۲.۷۶ % ۲۴,۶۵۸ ۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۳ % ۴۰,۴۹۰ ۹.۳۳ % ۱۶۱,۱۹۹ ۳۷.۱۳ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳۶۷,۷۴۳ ۸۳.۰۹ % ۲۴,۶۴۵ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۹ % ۴۰,۴۷۸ ۹.۱۵ % ۱۶۴,۷۸۱ ۳۷.۲۳ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳۷۰,۶۵۵ ۸۳.۶۵ % ۲۴,۶۳۴ ۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۹ % ۳۸,۱۴۱ ۸.۶۱ % ۱۶۶,۴۹۰ ۳۷.۵۷ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳۷۳,۲۲۴ ۸۴.۰۷ % ۲۴,۶۳۴ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۸ % ۳۶,۳۶۶ ۸.۱۹ % ۱۶۷,۶۱۳ ۳۷.۷۶ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳۷۳,۲۲۴ ۸۴.۰۸ % ۲۴,۶۲۸ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۸ % ۳۶,۳۵۵ ۸.۱۹ % ۱۶۷,۶۱۳ ۳۷.۷۶ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۳۷۳,۲۲۴ ۸۴.۰۸ % ۲۴,۶۲۲ ۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۸ % ۳۶,۳۴۴ ۸.۱۹ % ۱۶۷,۶۱۳ ۳۷.۷۶ %