صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۳۶۵,۹۱۵ ۸۳.۸۳ % ۲۴,۵۶۵ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۳۶,۳۳۲ ۸.۳۲ % ۱۶۳,۹۸۲ ۳۷.۵۷ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۳۶۵,۹۱۵ ۸۳.۸۳ % ۲۴,۵۵۹ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۳۶,۳۲۱ ۸.۳۲ % ۱۶۳,۹۸۲ ۳۷.۵۷ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۳۶۴,۶۸۹ ۸۴.۸۴ % ۱۷,۸۸۸ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۶ % ۳۷,۵۹۸ ۸.۷۵ % ۱۶۰,۸۶۹ ۳۷.۴۲ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۳۶۴,۶۸۹ ۸۴.۸۴ % ۱۷,۸۸۲ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۶ % ۳۷,۵۸۷ ۸.۷۴ % ۱۶۰,۸۶۹ ۳۷.۴۲ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۳۶۷,۲۷۹ ۸۴.۹۱ % ۱۸,۰۱۲ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۳۷,۵۷۵ ۸.۶۹ % ۱۶۲,۵۸۴ ۳۷.۵۹ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۳۶۷,۲۷۹ ۸۴.۹۱ % ۱۸,۰۰۶ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۳۷,۵۶۴ ۸.۶۸ % ۱۶۲,۵۸۴ ۳۷.۵۹ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۳۶۷,۲۷۹ ۸۴.۹۱ % ۱۸,۰۰۰ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۳۷,۵۵۳ ۸.۶۸ % ۱۶۲,۵۸۴ ۳۷.۵۹ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۳۷۰,۹۸۱ ۸۵.۰۴ % ۱,۰۳۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۵۴,۵۳۲ ۱۲.۵ % ۱۶۳,۴۴۱ ۳۷.۴۷ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۳۶۸,۲۹۱ ۸۶.۴۸ % ۱,۰۳۷ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۸ % ۴۶,۸۳۵ ۱۱ % ۱۵۸,۱۰۰ ۳۷.۱۲ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۳۶۶,۶۹۳ ۸۶.۶۸ % ۱,۰۳۷ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۹ % ۴۵,۶۲۵ ۱۰.۷۸ % ۱۵۶,۴۶۷ ۳۶.۹۹ %