صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳۷۹,۹۴۶ ۸۷.۰۹ % ۱,۰۳۶ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۴۵,۶۱۲ ۱۰.۴۵ % ۱۶۱,۸۵۰ ۳۷.۱ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳۷۹,۹۴۶ ۸۷.۰۹ % ۱,۰۳۶ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۴۵,۵۹۸ ۱۰.۴۵ % ۱۶۱,۸۵۰ ۳۷.۱ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳۷۹,۹۴۶ ۸۷.۰۹ % ۱,۰۳۶ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۴۵,۵۸۵ ۱۰.۴۵ % ۱۶۱,۸۵۰ ۳۷.۱ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳۷۹,۹۴۶ ۸۷.۰۹ % ۱,۰۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۴۵,۵۷۲ ۱۰.۴۵ % ۱۶۱,۸۵۰ ۳۷.۱ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۸۱,۷۲۹ ۸۷.۲ % ۱,۰۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۲۲ % ۴۵,۳۰۱ ۱۰.۳۵ % ۱۶۲,۹۸۵ ۳۷.۲۳ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳۹۷,۲۴۰ ۸۷.۶۴ % ۱,۰۳۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۴ % ۴۵,۲۸۸ ۹.۹۹ % ۱۶۹,۵۵۰ ۳۷.۴۱ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۰۲,۶۴۰ ۸۶.۷۹ % ۱,۰۳۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۰۹ % ۵۰,۵۳۵ ۱۰.۸۹ % ۱۷۳,۹۴۷ ۳۷.۵ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۹۹,۱۴۹ ۸۶.۴۱ % ۱,۰۳۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱ % ۵۲,۰۳۸ ۱۱.۲۷ % ۱۷۶,۰۰۸ ۳۸.۱ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۰۲,۸۷۴ ۸۹.۴۱ % ۱,۰۳۳ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۵ % ۳۷,۰۰۰ ۸.۲۱ % ۱۸۴,۴۴۳ ۴۰.۹۳ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۰۲,۸۷۴ ۸۹.۴۱ % ۱,۰۳۳ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۵ % ۳۶,۹۸۷ ۸.۲۱ % ۱۸۴,۴۴۳ ۴۰.۹۳ %