صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۰۲,۸۷۴ ۸۹.۴۱ % ۱,۰۳۲ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۹۷ ۲.۱۵ % ۳۶,۹۷۴ ۸.۲۱ % ۱۸۴,۴۴۳ ۴۰.۹۳ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۰۲,۸۱۴ ۸۹.۷۷ % ۱,۰۳۲ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱۴ % ۳۵,۲۲۹ ۷.۸۵ % ۱۸۳,۲۸۹ ۴۰.۸۵ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۱۲,۶۱۷ ۸۹.۸۹ % ۱,۰۳۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱ % ۳۵,۷۶۶ ۷.۷۹ % ۱۸۶,۹۰۵ ۴۰.۷۲ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۰۸,۰۳۳ ۸۹.۰۳ % ۱,۰۳۱ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱ % ۳۹,۶۰۲ ۸.۶۴ % ۱۸۲,۱۷۳ ۳۹.۷۵ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴۲۳,۱۳۹ ۹۰.۴۳ % ۱,۰۳۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۶ % ۳۴,۱۳۳ ۷.۲۹ % ۱۸۰,۶۶۱ ۳۸.۶۱ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴۲۰,۴۹۸ ۹۰.۸۳ % ۱,۰۳۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۸ % ۳۱,۷۹۷ ۶.۸۷ % ۱۸۱,۶۴۸ ۳۹.۲۴ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴۲۰,۴۹۸ ۹۰.۸۳ % ۱,۰۳۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۸ % ۳۱,۷۸۴ ۶.۸۷ % ۱۸۱,۶۴۸ ۳۹.۲۴ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴۲۰,۴۹۸ ۹۰.۸۴ % ۱,۰۲۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۸ % ۳۱,۷۷۱ ۶.۸۶ % ۱۸۱,۶۴۸ ۳۹.۲۴ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۴۱۹,۵۰۷ ۹۰.۸۲ % ۱,۰۲۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۰۸ % ۳۱,۷۵۸ ۶.۸۸ % ۱۸۰,۰۷۴ ۳۸.۹۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴۱۱,۱۰۰ ۹۰.۵۵ % ۱,۰۲۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۶۲۳ ۲.۱۲ % ۳۲,۲۷۱ ۷.۱۱ % ۱۷۶,۹۷۸ ۳۸.۹۸ %