صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (۰.۰۹) ۰.۰۵ (۲۸.۵) ۱۹.۴۸
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۵۶ ۰.۸۲ ۶۷۵.۵۷ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ (۰.۲۲) (۰.۳۴) (۵۵.۲۸) (۷۱.۵۸)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱.۸۷ ۱.۹۲ ۸۶,۵۸۲.۳۶ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۴۵ ۱.۸ ۱۹,۳۶۳.۶ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۱.۷۹) (۲.۴۳) (۹۹.۸۶) (۹۹.۹۹)
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۰.۷۸) (۱.۰۴) (۹۴.۲۵) (۹۷.۷۶)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۲۶ ۱.۵۱ ۹,۵۷۸.۴۵ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۳.۵۵) (۳.۵۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ (۳.۴۴) (۳.۶۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ (۰.۰۵) (۰.۲۴) (۱۵.۸) (۵۷.۹۴)
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۰۳ ۲.۰۴ ۱۵۴,۲۰۵.۰۱ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۵۶ ۱.۶ ۲۸,۶۶۳.۶۶ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۶۵ ۰ ۹۴۹.۵۱ ۰