صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ (۰.۶) ۱.۸۸ (۸۸.۹۹) ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۴۵) ۰.۳۹ (۸۰.۴۵) ۳۱۴.۱۱
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۱۶ ۱.۵۷ ۶,۶۴۱.۴ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۳.۱۸ ۰.۵۷ ۹.۲۱E+۰۶ ۶۹۷.۸۷
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ (۰.۶۲) ۱.۸۱ (۸۹.۵۷) ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۳۲) ۸۶.۹ (۶۹.۳۳)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۸۱ ۹۷۳.۸۴ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱.۲۱ ۰.۷۴ ۷,۹۲۴.۴۸ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۱,۷۹۴.۸۳ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۵۹ ۱.۰۵ ۷۴۲.۵۷ ۴,۴۰۶.۷۳
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۶۱) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۴۱ ۱ ۳۴۹.۲۸ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۱ ۰.۶۹ ۵,۳۱۲.۲ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۳۶ ۰.۱۱ ۲۷۲.۲۸ ۴۸.۴
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۱۵ ۰.۲۴ ۷۴.۸۷ ۱۳۹.۷۳
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۴۲ ۱.۱۵ ۱۶,۸۳۲.۹۶ ۶,۴۰۹.۶۱