صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۸۲) (۰.۴۶) (۹۵.۰۲) (۸۱.۵۶)
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۷۹ ۰.۴۶ ۱,۶۵۲.۲۵ ۴۲۸.۲۸
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲۳ ۰.۴۲ ۸,۷۱۷.۸ ۳۶۶.۸۵
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۵۴ ۰ ۶۱۱.۱۱ ۱.۱۸
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۷۳ ۰.۶۱ ۱,۳۳۳.۸ ۸۲۷
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۱۲ ۰.۱۶ ۵۴.۰۶ ۸۰.۷۶
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۳ ۰.۰۶ ۲۰۰.۹۷ ۲۶.۷
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۲۲ ۰.۰۲ ۱۲۰.۹۵ ۷.۳۷
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ (۰.۳۲) (۰.۲۳) (۶۸.۳۹) (۵۷.۳۲)
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۱۸ ۰ ۹۲.۵۸ ۰
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۲۱۱.۸۴ ۸۹۴.۴
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۰۹) (۰.۷) (۹۸.۱۸) (۹۲.۳۸)
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۰۱ ۱.۳۶ ۳,۸۶۶.۷ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۰۷ ۱.۳۱ ۴,۷۴۰.۷۳ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۳۳ (۰.۱۴) ۲۳۶.۴۷ (۴۰.۷)
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۲۸) ۰
۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰