صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۱ ۱۷۶.۶۴ ۱۱۶.۷
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۱۱) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۶۶) (۰.۱۱) (۹۱.۱۶) (۳۲.۶۵)
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۶ ۱.۱۹ ۱,۰۰۸.۵۹ ۷,۳۰۱.۴۳
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۷ ۰.۳۹ ۱,۱۸۷.۹۶ ۳۱۹.۷۴
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۳۴) ۰.۳۶ (۷۰.۸۲) ۲۷۶.۹۲
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۵۴) (۰.۲۲) (۸۶.۳) (۵۴.۴۴)
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۷ ۱.۱۴ ۴۶,۴۳۴.۶۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۸۶ ۰.۴۱ ۲,۱۸۶.۶۵ ۳۴۲.۱۶
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۴) (۱.۴۱) (۹۹.۴۲) (۹۹.۴۳)
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۱ ۰.۲۷ ۳۵۲.۱۳ ۱۶۶.۶۸
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۳ ۰.۴۷ ۱۰,۸۵۷.۱۱ ۴۴۷.۲
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۹۶) (۰.۵۷) (۹۷) (۸۷.۴۸)
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۹۶) (۰.۰۲) (۹۷.۰۴) (۶.۳۶)
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰