صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱.۵۱ ۱.۰۹ ۲۳,۷۰۳.۵۷ ۵,۰۵۸.۶
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۲.۴۹ ۰.۹۷ ۷۷۹,۲۹۴.۶ ۳,۲۸۷.۰۴
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۸۳) (۰.۹۳) (۹۵.۱۵) (۹۶.۷)
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱.۱۶ ۰.۵۵ ۶,۶۰۷.۴۷ ۶۳۴.۵۳
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۳.۰۹ ۲.۶۱ ۶,۶۹۰,۵۴۹.۸۷ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۶۳ ۱.۵۲ ۳۶,۴۱۸.۳۸ ۲۴,۶۱۰.۸
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۲۷) (۰.۴) (۶۲.۲۷) (۷۶.۵۹)
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ (۰.۴۳) ۰.۰۴ (۷۸.۹۹) ۱۳.۹۴
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۶ ۱.۵۲ ۳۲,۶۱۶.۸۳ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۵۸) (۰.۴۶) (۸۸.۱۳) (۸۱.۴۴)
۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (۰.۰۹) ۰.۰۵ (۲۸.۵) ۱۹.۴۸