صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۲۱ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ (۱.۸۸) (۱.۵۱) (۹۹.۹) (۹۹.۶۲)
۳۴۲۲ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ (۱.۰۵) (۰.۴۲) (۹۷.۹) (۷۸.۳۶)
۳۴۲۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ (۲.۰۴) (۱.۵۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۶۸)
۳۴۲۴ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ (۰.۸۲) ۰.۳۵ (۹۵.۰۴) ۲۵۶.۹۲
۳۴۲۵ ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۵) ۰
۳۴۲۶ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۵) ۰
۳۴۲۷ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ (۰.۲) ۰.۶۵ (۵۲.۶۷) ۹۶۴.۷۴
۳۴۲۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ (۰.۰۷) (۰.۰۷) (۲۳.۸۳) (۲۱.۵۹)
۳۴۲۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۶) ۰
۳۴۳۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ (۰.۸۲) (۰.۱۵) (۹۵.۰۹) (۴۱.۹۸)
۳۴۳۱ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۳) ۰.۶۴ (۹.۰۷) ۹۱۸.۴۴
۳۴۳۲ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۳۴۳۳ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۳۴۳۴ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۰.۳۳ ۰.۷۳ ۲۳۶.۷۸ ۱,۳۴۱.۶۲
۳۴۳۵ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۷ ۵۰.۱۳ ۱,۱۹۷.۵۳
۳۴۳۶ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ (۰.۲۹) (۰.۶۶) (۶۵.۸۶) (۹۱.۰۷)
۳۴۳۷ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ (۰.۷۷) (۰.۷۸) (۹۴.۱۵) (۹۴.۲۵)
۳۴۳۸ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ (۰.۲۸) ۰.۶۷ (۶۴.۱۲) ۱,۰۵۳.۷۹
۳۴۳۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۳۴۴۰ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰