صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۲۱ ۱۳۸۹/۰۹/۰۳ ۰.۲۴ ۰ ۱۴۲.۷۲ ۰
۳۴۲۲ ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ (۰.۰۳) (۰.۱۷) (۱۰.۹۶) (۴۶.۴۳)
۳۴۲۳ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ ۰.۷۲ ۰.۶۸ ۱,۲۶۳.۳۷ ۱,۱۰۵.۴۲
۳۴۲۴ ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ (۰.۴۱) ۰.۳۹ (۷۷.۶) ۳۲۰.۳۷
۳۴۲۵ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ ۰.۱۲ ۰.۲۳ ۵۲.۴۱ ۱۳۱.۵۴
۳۴۲۶ ۱۳۸۹/۰۸/۲۸ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۳۴۲۷ ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۳۴۲۸ ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۳۴۲۹ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۰۸) ۱۶.۷۱ (۲۵.۵۹)
۳۴۳۰ ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ (۰.۴۶) (۰.۰۴) (۸۱.۲۲) (۱۲.۳۲)
۳۴۳۱ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ (۰.۴۸) (۰.۰۱) (۸۲.۷۹) (۴.۳۵)
۳۴۳۲ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ (۰.۱۱) (۰.۳۸) (۳۳.۸۴) (۷۵.۲۲)
۳۴۳۳ ۱۳۸۹/۰۸/۲۱ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۳۴۳۴ ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۹ ۰
۳۴۳۵ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۴۲ ۵۵۶.۵۸ ۳۵۳.۷۷
۳۴۳۶ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ ۰.۳۹ ۰.۳۸ ۳۱۸.۰۱ ۳۰۵.۰۶
۳۴۳۷ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ (۰.۰۹) (۰.۲۶) (۲۹.۲۵) (۶۰.۹۹)
۳۴۳۸ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ (۰.۱۸) (۰.۴۱) (۴۸.۴) (۷۷.۵۶)
۳۴۳۹ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۰.۷۴ ۰.۶۳ ۱,۳۵۲.۹۹ ۸۸۶.۷
۳۴۴۰ ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰