صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۴۱ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ ۰.۲۱ ۰.۷۴ ۱۱۴.۲۷ ۱,۳۵۵.۸
۳۴۴۲ ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ ۰.۵۲ ۰.۶ ۵۵۲.۳۵ ۷۸۵.۵۹
۳۴۴۳ ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ (۱) (۱) (۹۷.۴۶) (۹۷.۴۲)
۳۴۴۴ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ (۱.۰۵) (۰.۹۱) (۹۷.۸۶) (۹۶.۴۷)
۳۴۴۵ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۰.۱۱ ۰.۵۵ ۴۷.۵۸ ۶۳۹.۵۷
۳۴۴۶ ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۳۴۴۷ ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۴) ۰
۳۴۴۸ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ (۰.۳۳) ۰.۰۷ (۷۰.۳۲) ۲۸.۱۴
۳۴۴۹ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ (۰.۵۵) ۰.۰۵ (۸۶.۶۶) ۲۰.۳۳
۳۴۵۰ ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ (۰.۸۹) ۰ (۹۶.۲۴) ۰.۵۹
۳۴۵۱ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ۰.۱۴ ۰.۵۶ ۶۸.۱۹ ۶۷۶.۷۹
۳۴۵۲ ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۱) ۰
۳۴۵۳ ۱۳۸۹/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۷) ۰
۳۴۵۴ ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵) ۰
۳۴۵۵ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ ۰.۱۹ (۰.۱۶) ۱۰۰.۸ (۴۴)
۳۴۵۶ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ (۱.۴۱) (۱.۰۲) (۹۹.۴۴) (۹۷.۵۹)
۳۴۵۷ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ (۰.۲۹) ۰.۰۶ (۶۵.۶۳) ۲۶.۷۳
۳۴۵۸ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ (۰.۴۴) ۱.۷۵ (۷۹.۹۱) ۵۵,۸۹۳.۲۹
۳۴۵۹ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ ۱.۲۴ ۲.۰۱ ۸,۸۹۹.۲۶ ۱۴۰,۳۷۴.۱۶
۳۴۶۰ ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰