صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۴۱ ۱۳۸۹/۰۸/۱۳ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۳۴۴۲ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ ۰.۳ ۰.۰۹ ۱۹۹.۷۶ ۳۸.۹۷
۳۴۴۳ ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ (۰.۲) (۰.۰۷) (۵۱.۹۱) (۲۲.۲۷)
۳۴۴۴ ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ (۰.۲) (۰.۲۱) (۵۱.۱) (۵۳.۸۳)
۳۴۴۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ (۰.۲۶) (۰.۱۳) (۶۱.۹۲) (۳۸.۳۷)
۳۴۴۶ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ ۰.۱۴ ۰.۴۴ ۶۴.۱۲ ۳۹۱.۴۵
۳۴۴۷ ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۳۴۴۸ ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۳۴۴۹ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ (۰.۰۲) (۰.۲۸) (۵.۶۴) (۶۳.۵۴)
۳۴۵۰ ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۵) (۰.۱۷) (۱۷.۷۵) (۴۵.۳۱)
۳۴۵۱ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ (۰.۳۴) (۰.۷) (۷۱.۵۱) (۹۲.۴)
۳۴۵۲ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ (۰.۴۵) (۰.۸۸) (۸۰.۹۸) (۹۶)
۳۴۵۳ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ ۰.۶۲ ۰.۵۲ ۸۶۸.۵۷ ۵۶۸.۰۵
۳۴۵۴ ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۳۴۵۵ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۳۴۵۶ ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ (۰.۲۹) (۰.۳۵) (۶۵.۲) (۷۱.۸۴)
۳۴۵۷ ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ (۰.۰۸) (۰.۲۸) (۲۴.۳۸) (۶۳.۷۳)
۳۴۵۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ ۱.۰۲ ۱.۲۸ ۴,۰۰۷.۶۳ ۱۰,۴۶۱.۷۲
۳۴۵۹ ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ ۱.۱۸ ۰.۷۷ ۷,۰۱۰.۱۱ ۱,۵۳۱.۰۶
۳۴۶۰ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ ۰.۱۳ (۱.۷) ۶۱.۵۸ (۹۹.۸)