صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۶۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۳۴۶۲ ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۴۶۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ ۰.۳۱ ۰.۱ ۲۰۶.۸۶ ۴۳.۳۳
۳۴۶۴ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ (۰.۲۸) ۰.۹۶ (۶۴.۳) ۳,۱۴۵.۱۳
۳۴۶۵ ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ ۰.۷۸ ۲.۱۱ ۱,۶۱۳.۴ ۲۰۲,۵۲۷.۹
۳۴۶۶ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ ۰.۵ ۰.۹۷ ۵۲۶.۷۹ ۳,۳۴۳.۰۴
۳۴۶۷ ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۳۴۶۸ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۸) ۰
۳۴۶۹ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۰.۲۲ ۰.۴۷ ۱۲۶.۲۴ ۴۵۱.۱۷
۳۴۷۰ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ (۰.۲۸) ۰.۲۱ (۶۳.۷۶) ۱۱۵.۳
۳۴۷۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۱.۵۵ ۰.۹۴ ۲۷,۷۶۹.۴۸ ۲,۹۲۲.۱۳
۳۴۷۲ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۰.۳۱ (۰.۱) ۲۰۳.۹۳ (۳۰.۶۳)
۳۴۷۳ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۰.۷۲ (۰.۲۱) ۱,۲۸۸.۲۲ (۵۲.۸۵)
۳۴۷۴ ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۴) ۰
۳۴۷۵ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۳۴۷۶ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۲.۳۱ ۰.۵۸ ۴۰۹,۸۷۰.۰۲ ۷۳۸.۳۶
۳۴۷۷ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۲.۳۹ ۰.۸۶ ۵۵۶,۴۲۴.۴۸ ۲,۱۶۲.۸۴
۳۴۷۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ ۰.۵۴ ۰.۳۹ ۶۰۹.۷۷ ۳۲۰.۰۶
۳۴۷۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ (۱.۰۷) (۰.۹۷) (۹۸.۰۴) (۹۷.۱۴)
۳۴۸۰ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ (۱.۴۵) (۰.۷۷) (۹۹.۵۱) (۹۴)