صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۶۱ ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۳) ۰
۳۴۶۲ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ (۰.۰۱) ۲.۱۳ (۴.۱۳) ۲۱۵,۵۸۹.۲۸
۳۴۶۳ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ (۲.۰۷) (۲.۰۸) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۵)
۳۴۶۴ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ (۱.۸۸) (۱.۵۱) (۹۹.۹) (۹۹.۶۲)
۳۴۶۵ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ (۱.۰۵) (۰.۴۲) (۹۷.۹) (۷۸.۳۶)
۳۴۶۶ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ (۲.۰۴) (۱.۵۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۶۸)
۳۴۶۷ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ (۰.۸۲) ۰.۳۵ (۹۵.۰۴) ۲۵۶.۹۲
۳۴۶۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۵) ۰
۳۴۶۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۵) ۰
۳۴۷۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ (۰.۲) ۰.۶۵ (۵۲.۶۷) ۹۶۴.۷۴
۳۴۷۱ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ (۰.۰۷) (۰.۰۷) (۲۳.۸۳) (۲۱.۵۹)
۳۴۷۲ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۶) ۰
۳۴۷۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ (۰.۸۲) (۰.۱۵) (۹۵.۰۹) (۴۱.۹۸)
۳۴۷۴ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۳) ۰.۶۴ (۹.۰۷) ۹۱۸.۴۴
۳۴۷۵ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۳۴۷۶ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۳۴۷۷ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۰.۳۳ ۰.۷۳ ۲۳۶.۷۸ ۱,۳۴۱.۶۲
۳۴۷۸ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۷ ۵۰.۱۳ ۱,۱۹۷.۵۳
۳۴۷۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ (۰.۲۹) (۰.۶۶) (۶۵.۸۶) (۹۱.۰۷)
۳۴۸۰ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ (۰.۷۷) (۰.۷۸) (۹۴.۱۵) (۹۴.۲۵)