صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۰۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ (۰.۴۴) ۱.۷۵ (۷۹.۹۱) ۵۵,۸۹۳.۲۹
۳۵۰۲ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ ۱.۲۴ ۲.۰۱ ۸,۸۹۹.۲۶ ۱۴۰,۳۷۴.۱۶
۳۵۰۳ ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۵۰۴ ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۳۵۰۵ ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۵۰۶ ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ ۰.۳۱ ۰.۱ ۲۰۶.۸۶ ۴۳.۳۳
۳۵۰۷ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ (۰.۲۸) ۰.۹۶ (۶۴.۳) ۳,۱۴۵.۱۳
۳۵۰۸ ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ ۰.۷۸ ۲.۱۱ ۱,۶۱۳.۴ ۲۰۲,۵۲۷.۹
۳۵۰۹ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ ۰.۵ ۰.۹۷ ۵۲۶.۷۹ ۳,۳۴۳.۰۴
۳۵۱۰ ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۳۵۱۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۸) ۰
۳۵۱۲ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۰.۲۲ ۰.۴۷ ۱۲۶.۲۴ ۴۵۱.۱۷
۳۵۱۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ (۰.۲۸) ۰.۲۱ (۶۳.۷۶) ۱۱۵.۳
۳۵۱۴ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۱.۵۵ ۰.۹۴ ۲۷,۷۶۹.۴۸ ۲,۹۲۲.۱۳
۳۵۱۵ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۰.۳۱ (۰.۱) ۲۰۳.۹۳ (۳۰.۶۳)
۳۵۱۶ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۰.۷۲ (۰.۲۱) ۱,۲۸۸.۲۲ (۵۲.۸۵)
۳۵۱۷ ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۴) ۰
۳۵۱۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۳۵۱۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۲.۳۱ ۰.۵۸ ۴۰۹,۸۷۰.۰۲ ۷۳۸.۳۶
۳۵۲۰ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۲.۳۹ ۰.۸۶ ۵۵۶,۴۲۴.۴۸ ۲,۱۶۲.۸۴