صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۰۱ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ ۰.۸۶ ۰.۶۲ ۲,۱۵۰.۴۵ ۸۴۲.۴۸
۳۵۰۲ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۵) ۰
۳۵۰۳ ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۵) ۰
۳۵۰۴ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ (۰.۶۴) ۰.۷۶ (۹۰.۵۴) ۱,۴۸۷.۰۳
۳۵۰۵ ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ ۰.۵۳ ۰ ۵۷۷.۲۲ ۰
۳۵۰۶ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ ۰.۸۳ ۰.۳۷ ۱,۹۶۴.۳۴ ۲۸۱.۳۱
۳۵۰۷ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۵.۱۱ ۴۵۲.۹۹
۳۵۰۸ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۲۵ ۲۴.۴۶ ۱۴۸.۱۶
۳۵۰۹ ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۳۵۱۰ ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۳۵۱۱ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ ۰.۹۸ ۰.۶۶ ۳,۴۲۷.۲۴ ۱,۰۰۴.۱
۳۵۱۲ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ ۰.۴ ۰ ۳۳۴.۸۳ ۰
۳۵۱۳ ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ ۰.۳۲ ۰.۶۶ ۲۲۰.۶۵ ۱,۰۰۰.۰۱
۳۵۱۴ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ ۰.۱۵ ۱.۱۲ ۶۹.۸۷ ۵,۶۹۲.۴
۳۵۱۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۳۵۱۶ ۱۳۸۹/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۳۵۱۷ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۵) ۰
۳۵۱۸ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ (۰.۳۵) ۱.۰۱ (۷۱.۸۶) ۳,۸۱۹.۹۹
۳۵۱۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۴۸۰.۱۵ ۵۸.۶
۳۵۲۰ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ۱.۱۱ ۰.۳۴ ۵,۴۳۰.۷۲ ۲۴۲.۴۷