صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۲۱ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ ۰.۵۴ ۰.۳۹ ۶۰۹.۷۷ ۳۲۰.۰۶
۳۵۲۲ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ (۱.۰۷) (۰.۹۷) (۹۸.۰۴) (۹۷.۱۴)
۳۵۲۳ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ (۱.۴۵) (۰.۷۷) (۹۹.۵۱) (۹۴)
۳۵۲۴ ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۳) ۰
۳۵۲۵ ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۳۵۲۶ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ۱.۲۳ ۰.۹۱ ۸,۶۹۵.۴ ۲,۶۵۴.۹۹
۳۵۲۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ ۱.۹۴ ۱.۳ ۱۱۲,۲۲۲.۰۸ ۱۰,۹۰۱.۵۷
۳۵۲۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ ۱.۲۴ ۰ ۸,۹۶۸.۱۹ ۰
۳۵۲۹ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۳) ۰.۱۲ (۱۱.۹۹) ۵۴.۴۹
۳۵۳۰ ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ ۴.۳۵ ۱.۷۷ ۵۵۵,۱۹۱,۳۹۸.۶۶ ۵۹,۴۹۸.۳۵
۳۵۳۱ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۳۵۳۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۳۵۳۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۰.۴۶ ۰.۲۲ ۴۲۷.۵۹ ۱۲۴.۹۳
۳۵۳۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ (۰.۲۴) ۱.۲۷ (۵۹.۱۳) ۹,۷۷۹.۴۶
۳۵۳۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۰.۶۹ ۱.۳۱ ۱,۱۴۴.۵۹ ۱۱,۵۱۷.۰۷
۳۵۳۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۱۱۲.۹۳ ۹۷.۲۱
۳۵۳۷ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ ۰.۲ ۰.۲۹ ۱۰۸.۲۷ ۱۹۱.۷۵
۳۵۳۸ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۶) ۰
۳۵۳۹ ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۶) ۰
۳۵۴۰ ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ (۰.۹۲) ۰.۳ (۹۶.۶۳) ۲۰۰.۹۳