صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۲۱ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ (۰.۴۳) (۰.۳۹) (۷۹.۵۲) (۷۶.۰۵)
۳۵۲۲ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ (۰.۱۹) ۰.۴ (۵۰.۴۱) ۳۳۰.۲۹
۳۵۲۳ ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۲) ۰
۳۵۲۴ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۳۴) (۵.۰۵) (۷۱.۰۲)
۳۵۲۵ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۰.۱۹ ۰.۰۵ ۱۰۲.۴۶ ۱۹.۲
۳۵۲۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ (۰.۸) ۰.۳۱ (۹۴.۷۵) ۲۰۵.۲۲
۳۵۲۷ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ (۱.۱۳) (۰.۰۱) (۹۸.۴۵) (۵.۱۵)
۳۵۲۸ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ (۰.۶۷) ۰.۰۹ (۹۱.۵) ۴۰.۸۴
۳۵۲۹ ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۳۵۳۰ ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۳۵۳۱ ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۳۵۳۲ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱.۰۴ ۰.۹۷ ۴,۳۱۳.۵۲ ۳,۲۵۶.۰۲
۳۵۳۳ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱.۲ ۰.۶۶ ۷,۶۱۷.۹۵ ۹۸۹.۶۸
۳۵۳۴ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (۱.۱) (۰.۵۸) (۹۸.۲۵) (۸۸.۱۶)
۳۵۳۵ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ (۰.۹) ۰ (۹۶.۲۷) ۰
۳۵۳۶ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ ۰.۴۶ (۰.۲۲) ۴۳۹.۳۲ (۵۴.۹۹)
۳۵۳۷ ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۳۵۳۸ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۳۵۳۹ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ (۰.۵) ۰.۵۸ (۸۴.۲۲) ۷۳۸.۸
۳۵۴۰ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۱.۲۹ ۰ ۱۰,۵۱۲.۹۸ ۰