صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۴۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۰.۳۸ ۰.۳ ۲۹۳.۶۵ ۲۰۱.۶۲
۳۵۴۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۰.۳۷ (۰.۰۷) ۲۹۰.۳۲ (۲۱.۱۹)
۳۵۴۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷) ۰
۳۵۴۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۳) ۰
۳۵۴۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۸) (۰.۱۹) (۶۴.۳۶) (۴۹.۴۷)
۳۵۴۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ (۰.۰۴) ۰.۲۳ (۱۲.۹۳) ۱۲۹.۹۳
۳۵۴۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۰.۲۱ ۱.۲۹ ۱۱۱.۶۶ ۱۰,۵۰۰.۸۴
۳۵۴۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۰.۶۶ ۰ ۹۸۳.۸۷ ۰
۳۵۴۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ (۰.۶۶) (۰.۱۷) (۹۱.۱۸) (۴۷.۰۹)
۳۵۵۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۳۵۵۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۲) ۰
۳۵۵۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۰.۹۳) (۰.۶۵) (۹۶.۷) (۹۰.۹۱)
۳۵۵۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ (۰.۱۱) ۰.۱۷ (۳۳.۲) ۸۷.۲۴
۳۵۵۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ (۰.۲) ۰.۷۹ (۵۲.۳۹) ۱,۶۳۸.۴۵
۳۵۵۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ (۰.۲۳) ۰ (۵۶.۵۸) ۰
۳۵۵۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰.۴ (۰.۷۸) ۳۲۹.۹۹ (۹۴.۲۳)
۳۵۵۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۵۵۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۵۵۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۰.۱۱) (۰.۹) (۳۲.۴۴) (۹۶.۲۸)
۳۵۶۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰.۴ ۰.۰۷ ۳۲۳.۳۸ ۳۰.۸۱