صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۶۱ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ (۰.۳۵) ۱.۰۱ (۷۱.۸۶) ۳,۸۱۹.۹۹
۳۵۶۲ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۴۸۰.۱۵ ۵۸.۶
۳۵۶۳ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ۱.۱۱ ۰.۳۴ ۵,۴۳۰.۷۲ ۲۴۲.۴۷
۳۵۶۴ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ (۰.۴۳) (۰.۳۹) (۷۹.۵۲) (۷۶.۰۵)
۳۵۶۵ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ (۰.۱۹) ۰.۴ (۵۰.۴۱) ۳۳۰.۲۹
۳۵۶۶ ۱۳۸۹/۰۴/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۲) ۰
۳۵۶۷ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۳۴) (۵.۰۵) (۷۱.۰۲)
۳۵۶۸ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۰.۱۹ ۰.۰۵ ۱۰۲.۴۶ ۱۹.۲
۳۵۶۹ ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ (۰.۸) ۰.۳۱ (۹۴.۷۵) ۲۰۵.۲۲
۳۵۷۰ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ (۱.۱۳) (۰.۰۱) (۹۸.۴۵) (۵.۱۵)
۳۵۷۱ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ (۰.۶۷) ۰.۰۹ (۹۱.۵) ۴۰.۸۴
۳۵۷۲ ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۳۵۷۳ ۱۳۸۹/۰۴/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۳۵۷۴ ۱۳۸۹/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۱) ۰
۳۵۷۵ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱.۰۴ ۰.۹۷ ۴,۳۱۳.۵۲ ۳,۲۵۶.۰۲
۳۵۷۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱.۲ ۰.۶۶ ۷,۶۱۷.۹۵ ۹۸۹.۶۸
۳۵۷۷ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (۱.۱) (۰.۵۸) (۹۸.۲۵) (۸۸.۱۶)
۳۵۷۸ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ (۰.۹) ۰ (۹۶.۲۷) ۰
۳۵۷۹ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ ۰.۴۶ (۰.۲۲) ۴۳۹.۳۲ (۵۴.۹۹)
۳۵۸۰ ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰