صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۶۱ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۴۷۶.۷۴ ۴۸۹.۸۶
۳۵۶۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۰.۶۸ ۰.۲۵ ۱,۰۶۸.۹۳ ۱۴۷.۴۸
۳۵۶۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ (۰.۲۵) (۰.۲۶) (۶۰) (۶۱.۳۳)
۳۵۶۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ (۰.۱۱) (۰.۲۷) (۳۲.۳۹) (۶۲.۹)
۳۵۶۵ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲) ۰
۳۵۶۶ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲) ۰
۳۵۶۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ (۰.۴۵) (۰.۰۱) (۸۰.۵۲) (۲.۸)
۳۵۶۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۱.۲۱ ۰.۱۳ ۷,۹۵۸.۵۶ ۵۸.۶۹
۳۵۶۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸) ۰
۳۵۷۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۰.۳۸ ۰.۳ ۲۹۳.۶۵ ۲۰۱.۶۲
۳۵۷۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۰.۳۷ (۰.۰۷) ۲۹۰.۳۲ (۲۱.۱۹)
۳۵۷۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷) ۰
۳۵۷۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۳) ۰
۳۵۷۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۸) (۰.۱۹) (۶۴.۳۶) (۴۹.۴۷)
۳۵۷۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ (۰.۰۴) ۰.۲۳ (۱۲.۹۳) ۱۲۹.۹۳
۳۵۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۰.۲۱ ۱.۲۹ ۱۱۱.۶۶ ۱۰,۵۰۰.۸۴
۳۵۷۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۰.۶۶ ۰ ۹۸۳.۸۷ ۰
۳۵۷۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ (۰.۶۶) (۰.۱۷) (۹۱.۱۸) (۴۷.۰۹)
۳۵۷۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۳۵۸۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۲) ۰