صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۸۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۰.۹۳) (۰.۶۵) (۹۶.۷) (۹۰.۹۱)
۳۵۸۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ (۰.۱۱) ۰.۱۷ (۳۳.۲) ۸۷.۲۴
۳۵۸۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ (۰.۲) ۰.۷۹ (۵۲.۳۹) ۱,۶۳۸.۴۵
۳۵۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ (۰.۲۳) ۰ (۵۶.۵۸) ۰
۳۵۸۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰.۴ (۰.۷۸) ۳۲۹.۹۹ (۹۴.۲۳)
۳۵۸۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۵۸۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۵۸۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۰.۱۱) (۰.۹) (۳۲.۴۴) (۹۶.۲۸)
۳۵۸۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰.۴ ۰.۰۷ ۳۲۳.۳۸ ۳۰.۸۱
۳۵۹۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۰.۶۲ ۰.۵۴ ۸۵۶.۷۴ ۶۱۰.۵۳
۳۵۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۵) (۰.۱۹) (۱۵.۷۷) (۴۹.۸۵)
۳۵۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۰.۲۵ (۰.۳۵) ۱۴۵.۹۲ (۷۲.۰۸)
۳۵۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۳۵۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۳۵۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ (۱.۴۱) (۰.۴) (۹۹.۴۴) (۷۶.۷)
۳۵۹۶ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۶ ۰.۳۴ ۶۶۶.۷۹ ۲۳۹.۲۸
۳۵۹۷ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۱.۴۴ ۱.۴۶ ۱۸,۳۹۶.۹۴ ۱۹,۶۶۶.۵۲
۳۵۹۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۰.۴۸ ۰.۸۶ ۴۷۴.۳۷ ۲,۲۰۶.۴۲
۳۵۹۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ (۰.۵۸) (۰.۶۳) (۸۸.۰۸) (۹۰.۰۷)
۳۶۰۰ ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰