صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۰۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۳۶۰۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ (۰.۴۱) ۰ (۷۷.۴۹) (۱.۵۶)
۳۶۰۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۰.۶۴ ۰.۵۱ ۹۲۱.۸۵ ۵۵۱.۳۷
۳۶۰۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ (۰.۱۶) ۰.۲۲ (۴۴.۶۱) ۱۲۲.۰۵
۳۶۰۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ (۰.۴۳) ۰.۳۵ (۷۹.۶۳) ۲۶۲.۳۶
۳۶۰۶ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ (۰.۲۹) ۰.۵۳ (۶۵.۳) ۵۹۳.۸۴
۳۶۰۷ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ (۰.۱۳) ۰ (۳۸.۸۱) ۰
۳۶۰۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۳۶۰۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۰.۸۵ ۱.۵۲ ۲,۰۶۹.۶۱ ۲۴,۴۲۹.۱۷
۳۶۱۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۰.۷۲ ۱.۲ ۱,۲۵۶.۶۹ ۷,۶۱۴.۵۶
۳۶۱۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ (۰.۹۸) (۰.۰۲) (۹۷.۲۴) (۸.۱۴)
۳۶۱۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ (۰.۱۷) ۱.۴ (۴۶.۹۵) ۱۶,۱۱۰.۸۷
۳۶۱۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۰.۸۹ ۱.۴۷ ۲,۴۳۲.۰۶ ۲۰,۷۰۵.۳۹
۳۶۱۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۴ ۰
۳۶۱۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴ ۰
۳۶۱۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۴۱۰.۱۵ ۸۰۷.۸۹
۳۶۱۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ (۰.۲۷) ۰.۳۴ (۶۲.۵۱) ۲۴۰.۳۱
۳۶۱۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ (۰.۱۲) ۲.۲۹ (۳۵.۰۱) ۳۸۹,۳۶۱.۵۶
۳۶۱۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۶ ۰
۳۶۲۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۶ ۰