صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۲۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ (۰.۶۶) (۰.۱۷) (۹۱.۱۸) (۴۷.۰۹)
۳۶۲۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۳۶۲۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۲) ۰
۳۶۲۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (۰.۹۳) (۰.۶۵) (۹۶.۷) (۹۰.۹۱)
۳۶۲۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ (۰.۱۱) ۰.۱۷ (۳۳.۲) ۸۷.۲۴
۳۶۲۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ (۰.۲) ۰.۷۹ (۵۲.۳۹) ۱,۶۳۸.۴۵
۳۶۲۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ (۰.۲۳) ۰ (۵۶.۵۸) ۰
۳۶۲۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۰.۴ (۰.۷۸) ۳۲۹.۹۹ (۹۴.۲۳)
۳۶۲۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۶۳۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۳۶۳۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۰.۱۱) (۰.۹) (۳۲.۴۴) (۹۶.۲۸)
۳۶۳۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۰.۴ ۰.۰۷ ۳۲۳.۳۸ ۳۰.۸۱
۳۶۳۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۰.۶۲ ۰.۵۴ ۸۵۶.۷۴ ۶۱۰.۵۳
۳۶۳۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۵) (۰.۱۹) (۱۵.۷۷) (۴۹.۸۵)
۳۶۳۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۰.۲۵ (۰.۳۵) ۱۴۵.۹۲ (۷۲.۰۸)
۳۶۳۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۳۶۳۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۵) ۰
۳۶۳۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ (۱.۴۱) (۰.۴) (۹۹.۴۴) (۷۶.۷)
۳۶۳۹ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۶ ۰.۳۴ ۶۶۶.۷۹ ۲۳۹.۲۸
۳۶۴۰ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۱.۴۴ ۱.۴۶ ۱۸,۳۹۶.۹۴ ۱۹,۶۶۶.۵۲